Nabór wniosków w konkursie Clean Hydrogen Partnership

Departament Gospodarki UMWW informuje o rozpoczęciu naboru w konkursie dotyczącym badań nad wodorem, ogłoszonego przez Clean Hydrogen Partnership.

Łączna pula środków dostępnych w 2024 r. wynosi 113,5 mln euro z programu „Horyzont Europa” oraz do 60 mln euro dodatkowego finansowania z budżetu REPowerEU dla projektów dolin wodorowych. 

Nabór dzieli się na 20 obszrów tematycznych:

 1. Produkcja wodoru z OZE (5 obszarów);
 2. Magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 obszarów);
 3. Transport (4 obszary);
 4. Energetyka i ciepłownictwo (2 obszary);
 5. Integracja z innymi sektorami – cross-cutting issues (2 obszary);
 6. Doliny wodorowe (2 obszary).

Wnioski w naborze można składać do 17 kwietnia 2024 r., pod wskazanym linkiem: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=HORIZON-JTI-CLEANH2-2024

Szczegóły dostępne są tutaj

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Wielkopolska członkiem Hydrogen Europe

8 stycznia 2024 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnie członkiem Hydrogen Europe.

Hydrogen Europe jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym europejskie firmy oraz innych interesariuszy, w tym regiony, którzy są zaangażowani w budowę gospodarki wodorowej w Europie. W skład Hydrogen Europe wchodzi ponad 300 firm i 30 stowarzyszeń krajowych, obejmujących cały łańcuch dostaw i wartości ekosystemu wodorowego. Wśród polskich członków należy wskazać np. Solaris Bus and Coach, PKN Orlen oraz Poleneregia, Grupa Azoty.

Zadaniem Hydrogen Europe jest m.in. budowa i przyspieszenie rozwoju poszczególnych elementów europejskiego łańcucha dostaw i wartości w zakresie czystych technologii wodorowych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, niskoemisyjnych systemów energetycznych i transportowych.

Wielkopolska będzie uczestniczyć w pracach Filaru Regionalnego, który powstał w styczniu 2022 r. Obecnie należy do niego 39 członków – są to m.in. regiony z Czech, Niderlandów, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Norwegii. Głównymi celami Filaru Regionalnego są m.in. ułatwianie tworzenia projektów finansowanych przez UE, promowanie regionalnego i lokalnego wsparcia inwestycji w wodorowym łańcuchu dostaw i wartości, promowanie współpracy między przemysłem, a władzami regionalnymi i lokalnymi oraz rozwijanie wspólnych działań z pozostałymi członkami Hydrogen Europe.

 

Inauguracja II edycji Szkoły Wodorowej

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się inauguracja II edycji „Szkoły Wodorowej”. Spotkanie zostało otwarte przez pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. W uroczystości oprócz zaproszonych przedstawicieli szkół wzięli również udział Przewodniczący Paneli Liderów Samorządowych, Nauki oraz Obywatelskiego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a także laureaci konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii wodorowej.

Pan Marszałek zaznaczył, że samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi i umacnia inicjatywy mające na celu poprawę jakości kształcenia w obszarze gospodarki wodorowej, oraz rozpowszechnianie informacji o tej dziedzinie. Kontynuacja inicjatywy „Szkoła Wodorowa” przyczyni się do dalszego wspierania nauczycieli w kształceniu o  wodorze w szkołach ponadpodstawowych, pobudzenia zainteresowania uczniów gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększenia świadomości młodzieży wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.

Do II edycji „Szkoły Wodorowej” zgłosiły się 53 szkoły ponadpodstawowe z całego województwa Wielkopolskiego, które będą uczestniczyć m.in. w konferencjach, warsztatach, konkursach, szkoleniach, dedykowanych lekcjach, wyjazdach studyjnych, a także otrzymają materiały edukacyjne o tematyce gospodarki wodorowej.     

      

Wielkopolska na H2Forum 2023 w Ostrawie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji H2Forum 2023, która odbyła się w Ostrawie 23-24 października 2023 r.

Wydarzenie jest największą dwudniową konferencją poświęconą technologiom wodorowym i rozwojowi gospodarki wodorowej w Republice Czeskiej, organizowaną przez kraj morawsko-śląski. W ramach H2Forum 2023 odbyła się prezentacja kluczowych interesariuszy z Europy, dyskusje, networking, popularyzacja i budowa świadomości o rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych. Władze regionu zaprezentowały również założenia strategii rozwoju gospodarki wodorowej, która ma opierać się na wykorzystaniu wodoru w transporcie, przemyśle. Technologie wodorowe mają pomóc w transformacji sektora energetycznego w kraju morawsko-śląski, który jest obecnie oparty na wykorzystaniu surowców kopalnych, głównie węgla.

Podczas konferencji Pan Marszałek Jacek Bogusławski wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Przyszłości europejskich dolin wodorowych”, gdzie zaprezentował prowadzone działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. W panelu uczestniczyli również goście ze Słowacji i Czech.

Wielkopolska beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru

Samorząd Województwa Wielkopolskiego został beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru.

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership – CHP) jest to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające badania i innowacje w zakresie technologii wodorowych w Europie. Celem organizacji, w której skład wchodzi Komisja Europejska, Hydrogen Europe oraz Hydrogen Europe Research, jest wzmocnienie i integracja potencjału naukowego UE, na rzecz przyspieszenia rozwoju i zastosowania czystego wodoru.

Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej skierowany był do jednostek szczebla centralnego oraz regionalnego, w ramach których funkcjonuje Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi oraz tych, które mają lub deklarują wprowadzenia zapisu o rozwoju technologii wodorowych w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym, lub Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Wyłonione podmioty otrzymają ukierunkowane wsparcie techniczne w celu rozwoju współpracy z CHP w kluczowych obszarach w zakresie badań i innowacji oraz wdrażania technologii wodorowych, w tym: pomocy technicznej przy realizacji założonych działań, zarządzania wiedzą oraz finansowania. W ramach współpracy zostaną podpisane umowy, które będą odzwierciedlać ocenę różnych sposobów synergii wraz z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie wdrażania.

Zakres oferowanego wsparcia może w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarki wodorowej w województwie, w szczególności w realizacji projektów infrastrukturalnych, a także wzmocnienia pozycji Wielkopolski w Europie – regionu zaangażowanego w rozwój gospodarki wodorowej.

W naborze wybranych zostało 10 beneficjentów z UE oraz krajów stowarzyszonych. Zgodnie z kryteriami wyboru połowa wybranych instytucji pochodzi z co najmniej 5 różnych krajów UE-13 – rozszerzenia z 2004 roku. Ponadto pomoc udzielona została tylko dla jednego podmiotu z danego kraju.

Wodorowe autobusy w Poznaniu

Od września br. MPK Poznań wprowadziło do swojej floty pierwsze autobusy zasilane wodorowym ogniwem paliwowym. Łącznie w Poznaniu będzie jeździć 25 takich pojazdów. 

Autobusy wyróżniają się bardzo niskim poziomem hałasu i wibracji. Napędzane są energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Urządzenie funkcjonuje jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie jest niezwykle czysta, jej produktami ubocznymi są woda i ciepło.

Wraz z zakupem autobusów w Poznaniu zostanie otwarta ogólnie dostępna stacja tankowania wodoru przy ul. Warszawskiej 231. Paliwo do autobusów wodorowych dostarczy PKN Orlen.

– Stacja tankowania wodorem w Poznaniu, którą Orlen planuje uruchomić za kilka tygodni, znajduje się w pobliżu pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt będzie dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania będą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wodór dla poznańskiej stacji pochodzi z własnych mocy wytwórczych Grupy i będzie dostarczany w bateriowozach (trailerach), które pełnią jednocześnie funkcję magazynów. Każdy z nich ma pojemność ok. 500 kg. W ciągu doby klienci będą mogli zatankować w sumie ponad jedną tonę wodoru. To ilość, która pozwala napełnić 34 autobusy miejskie. Orlen udostępni kierowcom trzy dystrybutory. Dwa o ciśnieniu 350 bar będą służyć do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, natomiast dodatkowy dystrybutor, o ciśnieniu 700 bar, będzie przeznaczony dla pojazdów osobowych – podaje w komunikacie Orlen.

Zakup autobusów został dofinansowany z programu Zielony Transport Publiczny prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: MPK Poznań 

grafika: https://www.mpk.poznan.pl/autobusy-wodorowe-wyjezdzaja-na-ulice-poznania/#pid=2 

 

Konferencja: Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje

4 sierpnia br. w Hotelu Arche w Pile odbyło się spotkanie pn. Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje. Konferencję otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wspomniał o wyzwaniach i perspektywach związanych z postępującymi zmianami gospodarczymi, w szczególności w zakresie sektora energetycznego. Pan Marszałek zaznaczył, że istotną kwestią w dalszym rozwoju Wielkopolski odegrają zielone inwestycje, a Wielkopolska Północna jest regionem z przedsiębiorstwami, które mają duży potencjał, aby prowadzić działalność w obszarze gospodarki wodorowej. 

W ramach spotkania wygłoszono sześć prelekcji, które zostały poprowadzone przez pracowników Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Signify. Wystąpienia dotyczyły m.in. kierunków oraz możliwości wsparcia, finansowania inwestycji i projektów wodorowych, a także udziału przedsiębiorstw w wodorowym łańcuchu dostaw: 

 • Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski – podregion pilski,
 • Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040,
 • Planowane inwestycje wodorowe związane z przesyłem i magazynowaniem wodoru – możliwości dla firm z podregionu pilskiego,
 • Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstw i raportowanie niefinansowe ESG,
 • Możliwość dofinansowania projektów wodorowych z funduszy unijnych, w tym FEW 21+,
 • Wertykalna integracja komponentowa – zagadnienie zakupów wspólnych przedsiębiorstw w kontekście skracania globalnych łańcuchów dostaw.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Chodzieski Klub Gospodarczy oraz Forum Gospodarcze – Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan.

     

Zapraszamy na II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND

W dniach 16-17 maja 2023 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje wraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland.

Jest to druga edycja wydarzenia będącego platformą wymiany eksperckiej wiedzy podczas konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i  zeroemisyjnej gospodarce. Wśród zeszłorocznych uczestników byli przedstawiciele regionów partnerskich Wielkopolski, dyplomaci, naukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wydarzenie dedykowane jest rozwojowi technologii wodorowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym popularyzacji nowoczesnych rozwiązań oraz upowszechnianiu najlepszych praktyk w realizacji projektów związanych z gospodarką i klimatem, zwłaszcza opartych na wykorzystaniu wodoru.

17 maja o godz. 10:30 Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, otworzy wydarzenie oraz weźmie udział w debacie z ekspertami m.in. z Australii, Algierii, Kanady oraz Niemiec pn. „Ekosystem wodorowy w polityce klimatycznej”, w myśl słów Fransa Timmermansa
THE CHALLENGES WE FACE TOGETHER.
Ponadto toczyć się będzie dyskusja z udziałem reprezentantów m.in. Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy na temat wodorowej przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej.

Oprócz sesji inauguracyjnej podczas H2Poland 2023 obędzie się cykl paneli tematycznych dotyczących m.in. edukacji na rzecz gospodarki wodorowej, regionalnych dolin wodorowych, tworzenia
i wprowadzania regionalnych strategii rozwoju dot. wodoru, możliwości wykorzystania wodoru
w rolnictwie, a także tworzenia klastrów energii, zielonego budownictwa, w tym osiedli wykorzystujących rozwiązania wodorowe. Zaproszeni prelegenci z Polski i zagranicy są przedstawicielami nauki i samorządów na różnym szczeblu. Wydarzenie zamyka panel „Wodór Artemidy” – czy wodór umożliwi nam podróż w kosmos?”, który pozwoli uczestnikom zapoznać się
z najnowszymi rozwiązaniami w temacie wykorzystania wodoru w sektorze kosmicznym.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Szczegółowy plan wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie internetowej: https://h2poland.com.pl/pl

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej.

Postępowanie przetargowe – „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”

Departament Gospodarki informuje o wszczęciu przez Port Lotniczy Poznań Ławica postępowania przetargowego „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”.

Zamówienie publiczne jest udzielane w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Opracowanie jest dokumentem organizacyjno-technicznym zawierającym analizę organizacyjną, technologiczną i finansową inwestycji dotyczącej budowy ekosystemu wodorowego realizowanej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. System wodorowy jest częścią działań poprawiającej efektywność energetyczną Portu.

Link do postępowania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154540

Konkurs studencki “Pomysł na Start-up wodorowy”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs „STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY”, którego celem jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi wśród studentów uczelni publicznych Województwa Wielkopolskiego. Nagrody mają stanowić wyróżnienie dla studentów, którzy stworzą nowatorskie pomysły na wodorowy start-up. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: na poziomie uniwersyteckim oraz regionalnym, a laureatów poznamy podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND w Poznaniu, które zaplanowano na 16-17 maja 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY

Marcowe posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

3 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dotyczące konsultacji społecznych “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”. Spotkaniu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący WPW – Pan Jacek Bogusławski. 

Podczas webinarium przedstawiciele firmy Nexus Consultans realizującej pracę nad opracowaniem dokumentu zaprezentowali najważniejsze założenia “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”, a także uwagi, które zostały zgłoszone w ramach poprzednich spotkań. Złożone wnioski dotyczyły m.in. podniesienia roli wykorzystania wodoru w zastosowaniach konsumenckich, konieczności przeanalizowania propozycji zapisów ujętych w nowelizacji przepisów pod kątem możliwości rozwoju OZE i wodoru, wskazania perspektywicznych kierunków rozwoju technologii, jako potencjalnych tematów do badań.

W ramach całego cyklu konsultacji społecznych odbyło się 7 spotkań w: Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz podczas marcowego posiedzenia WPW. W spotkaniach uczestniczyło około 250 osób – przedstawicieli samorządów, biznesu, nauki i edukacji, IOB, spółek komunalnych oraz organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych.

Ostateczna wersja “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” zostanie przedstawiona w kwietniu br.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz firma NEXUS Consultants działająca na zlecenie UMWW, zapraszają na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030. W drugiej połowie lutego w sześciu miastach Wielkopolski odbędą się spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia i zagadnienia projektu Strategii, w tym m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami oraz szacowany popyt w różnych obszarach.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję zapoznać się i przedyskutować interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami oraz wskazać kluczowe obszary wspomagające realizację Strategii. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w konsultowaniu Strategii. Pragniemy, aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Kalendarz spotkań konsultacyjnych:

 1. Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14
 2. Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00-15;00 , Urząd Miasta, Plac Wolności 1
 3. Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1
 4. Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25
 5. Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 -15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1
 6. Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

Zapraszamy do udziału przedstawicieli regionalnego biznesu, reprezentantów samorządów, nauki, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wszystkich zainteresowanych.

Zapisy na spotkania konsultacyjne poprzez formularz online. Potwierdzenie uczestnictwa, założenia do projektu Strategii oraz program prześlemy Państwu mailem.

Informacji udziela organizator konsultacji społecznych firma Inny Format: Bartosz Chruścielski, tel. 509 102 373, email: bartosz.chruscielski@innyformat.pl.

„Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” realizowana jest w ramach projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

H2IDEA – konkurs wiedzy o wodorze

Departament Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie H2IDEA.

Wodór jako nośnik energii to paliwo przyszłości. Unia Europejska, a w tym Polska zmienia swoją energetykę na taką, która nie emituje gazów cieplarnianych. Innowacje energetyczne związane z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem zielonego wodoru są konieczne w celu utrzymywania zrównoważonej działalności i ciągłego rozwoju. Wiedza o wodorze może być niezwykle przydatna i dlatego powstała inicjatywa H2idea, mająca propagować energetykę wodorową wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Edukacji.

H2idea to ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe), w którym uczniowie w 2-5-osobowych grupach pod opieką nauczyciela mają do przygotowania projekt. Finalny rezultat ma realnie stać się częścią gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki.

Brzmi poważnie? Nic bardziej mylnego. Poprzez konkurs organizatorzy chcą propagować wiedzę na temat wodoru i poprzez zaangażowanie młodzieży pokazać, że można ją przełożyć na praktykę już na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

– Praca zespołowa, rozwój wyobraźni, pomysłowości i rozbudzanie myśli technicznej! Tego szukamy w nadesłanych projektach. Wierzę, że umysły dzieci i młodzieży są tak kreatywne, że zaskoczą naszych ekspertów i partnerów – mówi Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Warto zacząć od zbudowania zespołu i znalezienia opiekuna projektu. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia 2023 r. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy opiekuna Zespołu. Natomiast finalne prace konkursowe należy przesyłać do dnia 14 kwietnia 2023 r. Wszystkie kryteria oceny znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonego na stronie : H2idea| TÜV SÜD Polska (tuvsud.com)

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a jest o co walczyć! Członkowie zwycięskiego Zespołu otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do laboratorium Tank Cooling &Hydrogen Laboratory PS-COM-EVT w Monachium, która zostanie uroczyście wręczona 17 Maja 2023r podczas Forum H2Poland w Poznaniu. Natomiast opiekun zwycięskiego zespołu otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym technologii wodorowych.!

H2idea organizowana jest pod patronatem honorowym: Ministra Nauki i Edukacji, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Sokoły.

Patroni medialni:

Instytut wodorowy, Uwaga wodór, Meet Hydrogen, Cire.pl, Gramywzielone.pl

Sponsorzy:              

Hynfra, Horus-Energia, ide- Instytut Doradztwa Energetycznego, Poznań-Airport, AVL

Partnerzy:

PSPA, Hydrogen Poland, Hydrogen Europe, IMP Pan Gdańsk, Nexus Consultants, KEZO Konwersja Energii i Źródło Odnawialne Centrum Badawcze PAN, Uniqate, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Green University, Izba Przemysłowo- Handlowa Polska Azja, PIME, SPGK, PKP Energetyka, Startova.pl, IEN- Instytut Energetyki-Instytut Badawczy , MTP Grupa, Kierunkowskaz Fundacja, Danfoss, Klaster Technologii wodorowych, Polowiec i Wspólnicy

H2Wielkopolska z wizytą studyjną w Wielkiej Brytanii

Wielkopolskie firmy zainteresowane udziałem w regionalnym ekosystemie gospodarki wodorowej wzięły udział w dniach 11-12 października br. w wizycie studyjnej projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” w Północnej Anglii. Delegacji złożonej z przedstawicieli 6 przedsiębiorstw – PHU „TRANS-KOL” Zenon Sobczak Sp. z o.o., LafEnergy Sp. z o.o., Virtud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o., DTJ sp. z o.o., Sevencomp Marcin Indrzejczak – przewodził Pan Jacek  Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W pierwszym dniu wizyty delegacja odwiedziła Manchester Fuel Cell Innovation Centre (MFCIC), jednostkę naukowo-badawczą na Manchester Metropolitan University, która od wielu lat rozwija współpracę z biznesem, przemysłem i samorządem. Uczestnicy wizyty mogli się zapoznać z działalnością centrum, zwiedzili laboratorium ogniw paliwowych, jak również wymienili doświadczenia z brytyjskimi rozmówcami, do których należeli m.in. Amer Gaffar, Prof. Peter Kelly, Prof. Bamidele Adebisi oraz Dr Justyna Kulczyk-Małecka. Amer Gaffar, dyrektor MFCIC, poinformował m.in. o wyzwaniach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem regionalnej strategii wodorowej dla aglomeracji Greater Manchester. Podobne wyzwania stoją przed Wielkopolską – przygotowywana jest właśnie regionalna strategia wodorowa, dokument ma być gotowy w przyszłym roku.

Drugiego dnia wizyty delegaci obejrzeli Hydrogen Home w okolicach Newcastle upon Tyne. Ten należący do operatora gazowego Northern Gas Networks obiekt służy testowaniu rozwiązań i technologii wodorowych w mieszkalnictwie. Obecnie znajdują się tam domy modułowe, w których używane są wodorowe kuchenki, piecyki i bojlery. Na terenie obiektu znajduje się również instalacja gdzie mieszane są gaz ziemny (80%) z wodorem (20%). Paliwo gazowe jest następnie przesyłane istniejącą siecią gazową do domów w pobliskim Winlaton. Eksperyment potwierdza, że możliwe jest mieszanie gazu ziemnego z wodorem w takich proporcjach bez zmiany istniejącej infrastruktury służącej przesyłowi i aplikacjom na użytek domowy. W najbliższej perspektywie ma powstać osiedle złożone z typów domów reprezentujących najczęściej występujące w Wielkiej Brytanii budownictwo – w celu przeprowadzenia dalszych testów w większej skali.

Udział w wizycie realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Część z firm uczestniczących w wizycie korzystała lub korzysta z pakietu wsparcia doradczego H2BIZNES 2 w ramach tego samego projektu.

 

Konferencja „Przyszłość energetyki wodorowej w Wielkopolsce”

Departament Gospodarki zaprasza do udziału w konferencji pn. „Przyszłość energetyki wodorowej w Wielkopolsce”, która odbędzie się 25 października 2022 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Sali Sesyjnej.

Podczas konferencji zorganizowane zostaną m.in. dwie sesje panelowe dotyczące wykorzystania wodoru w transporcie oraz w gospodarce komunalnej. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych, jednostek naukowych, uczniów i studentów zainteresowanych rozwiązaniami z obszaru technologii nisko i zeroemisyjnych, w tym wykorzystania wodoru.

Poniżej znajduje się strona wydarzenia ze wszystkimi szczegółami oraz formularz, za pomocą którego można zarejestrować się na wydarzenie:

https://konferencjawodorowa.gmsynergy.com.pl

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 24 października 2022 roku.  

Konferencja współfinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”.