W kwietniu 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.

Strategia jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. Dokument wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 roku, mierniki planowanego rozwoju, najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, integracji z rozwojem OZE, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał na poziomie regionu w Polsce.

Opracowanie Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 zostało współfinansowane ze środków UE w ramach projektu projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040

The strategy is an analysis of the potential and opportunities for the development of the hydrogen economy in Wielkopolska. The document indicates the vision of the Wielkopolska hydrogen ecosystem, the most important goals in the horizon to 2030, measures of planned development, the most optimistic directions of activity along with prospects in the area of renewable hydrogen production, use in industry, agriculture, transport sector, integration with RES development, as well as current barriers and external conditions affecting the development of the hydrogen economy.

The Strategy for the Development of Hydrogen Wielkopolska until 2030 with an Perspevtive to 2040 is the first document of its kind to be developed at the regional level in Poland.

The development of the Strategy for the Development of Hydrogen Wielkopolska by 2030 with an Perspective to 2040 was co-financed from EU funds under the project „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”, Wielkopolska Regional Operational Program 2014-2020, Measure 1.2 Strengthening the innovative potential of Wielkopolska’s enterprises.

Summary in English:

The Strategy for the development of hydrogen Wielopolska until 2030 with a perspective until 2040 – summary