Projekty wodorowe

Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowany przez Departament Gospodarki, a współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze względu na podejmowaną tematykę obejmującą budowę i wspieranie marki regionalnej opartej o technologie niskoemisyjne, w których nośnikiem energii jest wodór, stanowi nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju.

Budżet projektu: 3 500 000 zł, kwota dofinansowania z WRPO2014+: 2 975 000 zł.

Czas realizacji listopad 2019 – czerwiec 2022

Głównym celem projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”  jest wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.

Angażujemy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, naukę oraz wszystkich entuzjastów tematyki wodorowej.

OFERUJEMY

+ Wsparcie doradcze w obszarze dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

+ Promocję biznesu wspieraną przez SAMORZAD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

+ Dostęp do wiedzy

+ Wsparcie w zakresie tworzenia sieci kontaktów

+ Współprace z podmiotami na regionalnym i międzynarodowymi rynku gospodarki wodorowe

+ Udział w wiodących światowych wydarzeniach branżowych

+ Szanse na biznes o wysokim potencjale, na dynamicznie rozwijającym się rynku

Zapraszamy do współpracy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

+ z terenu Wielkopolski

+ beneficjenci pomocy de minimis

+ z potencjałem i chęcią do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

JST, nauka i IOB

+ z terenu Wielkopolski

+ angażujące się w rozwój lokalnej gospodarki niskoemisyjnej

+ świadome szans rozwojowych

W ramach projektu „Gospodarna 2050-H2wielkopolska” zostały zrealizowane następujące działania:

Zadanie H2BIZNES 1

 • wykonanie ekspertyzy nt. założeń strategicznych i wytycznych kierunkowych dla przyszłych działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu

Zadanie H2PROMO – Kampania informacyjno-promocyjna

 • powstanie platformy internetowej h2wielkopolska.pl , na której systematycznie zamieszczane są aktualności ze świata dot. gospodarki wodorowej
 • prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych w tym przede wszystkim na Facebooku  oraz LinkedIn
 • powstanie materiałów filmowych (spot i film) promujących gospodarkę wodorową, dostępne na projektowym kanale YouTube pn.:Wielkopolska-kierunek wodór 
 • 29 września 2020 r. zorganizowanie konferencji Wielkopolska- kierunek wodór w formule online (materiał filmowy z konferencji dostępny jest na w/w projektowym kanale YouTube)

Zadanie H2WIEDZA

 • wykonanie 3 analiz rynku: niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego w obszarze gospodarki opartej na wodorze (streszczenia dostępne na stronie projektu)

Zadanie H2BIZNES 1

 • wykonanie ekspertyzy w zakresie działań projektowych, w tym w szczególności przygotowania ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, (streszczenia dostępne na stronie projektu)
 • realizacja doradztwa eksperckiego na rzecz realizatorów projektu w obszarze gospodarki wodorowej – eksperci dr Jan Michalski (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH) oraz ekspert ds. rynku energii  i technologii wodorowych Paweł Piotrowicz (TÜV SÜD Polska)

Zadanie H2BIZNES 2 – MŚP

 • przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego na wykonanie indywidualnego, specjalistycznego doradztwa dla 15 MŚP z województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju usług i/lub produktów będących częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze (nabór, zapewnienie opiekuna wodorowego, przeprowadzenie audytów oraz doradztwa) – czas realizacji umowy 6 miesięcy, planowane podpisanie umowy luty/marzec 2021.

Zapraszamy do kontaktu h2wielkopolska@umww.pl

Projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (Działanie 1.2, WRPO 2014+).

Budżet projektu: 4 592 499, 88 zł, kwota dofinansowania z WRPO2014+: 3 903 624,89 zł.

Planowany okres realizacji projektu wynosi 4 lata (2019-2023).

Celem projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” jest podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i nauki poprzez budowę systemu opierającego się na trzech filarach: 1. Dokumentach strategicznych; 2. Działaniach zwiększających popyt wśród przedsiębiorców na rozwiązania, produkty, usługi zeroemisyjne; oraz 3. Sprawnie działające PPO w ramach działającej Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, będącej przyczółkiem budowy nowej międzysektorowej Inteligentnej Specjalizacji Regionu.

Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. Integralną częścią projektu będą działania polegające na stymulowaniu współpracy między ww. podmiotami a pozostałymi aktorami regionalnego sytemu innowacji w ramach wypracowanego, sprawnie funkcjonującego w Wielkopolsce „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO). Przy realizacji projektu wykorzystane zostaną dobre praktyki zaczerpnięte z Relos3 Interreg Europe.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych umożliwiających budowę ekosystemu biznesowego opartego o rozwiązania wodorowe,
 • wydarzenia promujące ideę gospodarki neutralnej klimatycznie pod hasłem „Wielkopolska dla Planety 2050”: Roadshow, spotkanie w konwencji konferencji, Start-up Day, Szkoła Wodorowa, Wielkopolska H2 Showroom,

W ramach Projektu BSW-H2 realizowane są następujące działania:

– „Wielkopolska H2 – Showroom” – stworzenie mobilnego punktu edukacyjnego służącego rozwojowi ekosystemu wodorowego – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego 

– Cykl imprez promujących wykorzystania technologii wodorowych (3x konferencja o tematyce wodorowej i 3x Startup Day) – zadaniami konferencji było tworzenie sieci interakcji pomiędzy podmiotami, obejmując sektor publiczny i prywatny w celu budowy gospodarki wodorowej i rozpowszechniania informacji o technologiach wodorowych oraz zwiększenie wiedzy odbiorców z różnych środowisk w tym zakresie. Konferencje odbyły się w październiku 2021 r. oraz w maju i październiku 2022 r. Start-up Day było wydarzeniem w formie warsztatowej skierowanej głównie do młodzieży i nowotworzonych firm. Podczas spotkania eksperci w dziedzinie zakładania i rozwoju nowych, innowacyjnych inicjatyw z zakresu gospodarki nisko i zeroemisyjnej przedstawili praktyczne informacje w kwestii założenia lub rozwój firmy. Start up Day odbył się w marcu i w październiku 2021 r. oraz w maju 2022 r.

– „Roadshow” – cykl 6 imprez, które odbyły się w październiku 2022 r. w subregionach w Wielkopolsce. Najważniejszym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski na temat technologii wodorowych poprzez przedstawienie pojazdu wodorowego wraz z urządzeniami wykorzystującymi wodór oraz z dodatkowymi elementami informacyjnymi. Druga edycja odbędzie się wiosną 2023 r.

– Szkoła Wodorowa – inicjatywa „Szkoła Wodorowa” ma za zadanie rozpowszechnienie informacji o wykorzystaniu wodoru, technologii wodorowych i możliwości społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem, wpływie gospodarki wodorowej na stan środowiska naturalnego, a także rozwijanie zainteresowania tematyką energii odnawialnej wśród uczniów i studentów. Do „Szkoły Wodorowej” przystąpiło 41 szkół ponadpodstawowych oraz 8 uczelni wyższych z Wielkopolski. W 2021 r. został opracowany pierwszy w języku polskim podręcznik, który posłużył do uzupełnienia programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z wodorem i technologiami wodorowymi. W październiku 2022 r. materiał został szeroko udostępniony i jest dostępny do pobrania na stronach internetowych Departamentu Gospodarki.

– opracowanie 3 analiz perspektywicznych rynków wodorowych:

 • „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” – opracowanie dostępne tutaj. 
 • „Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich” – opracowanie dostępne tutaj.
 • „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030” – strategia będzie opracowywana w 2023 r.

Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa utworzona została w grudniu 2019 r. WPW jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki nisko i zeroemisyjnej, wielopłaszczyznową platformą współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz środowisk obywatelskich. Głównym celem WPW jest połączenie i wykorzystanie potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz budowy nisko i zeroemisyjnej gospodarki w Województwie Wielkopolskim. Obecnie WPW liczy 122 członków, którzy pracują w 4 panelach: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelskim. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.