Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) to oddział funkcjonujący w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Badamy i Analizujemy

 • regularne badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorstw
 • analiza i badania zmian w obszarach specjalizacji
 • analiza wyzwań stojących przed Wielkopolską
 • analiza nowych obiecujących sektorów

Monitorujemy

 • wdrażanie Regionalnej StrategiI Innowacji dla Wielkopolski (RIS3), w tym programów strategicznych – obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski
 • dane statystyczne w zakresie procesów innowacyjnych
 • wsparcie udzielane w ramach programów krajowych i międzynarodowych podmiotom z Wielkopolski – benchmarking krajowy i międzynarodowy

Konsultujemy i Rekomendujemy

 • razem z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz z grupami roboczymi Forum tworzymy rekomendacje w zakresie aktualizacji polityki innowacji – proces ten nazywamy przedsiębiorczym odkrywaniem (PPO)

Koordynujemy

 • koordynujemy wdrażanie i promujemy RIS3, w tym programy strategiczne
 • działamy na rzecz rozwój obszarów specjalizacji
 • upowszechniamy wyniki badań, ekspertyz i analiz
 • przekazujemy informacje o dostępnym wsparciu

Regionalna Strategia dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Niniejsza strategia jest kolejnym etapem działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności regionu, a rozpoczętych wraz z przyjęciem pierwszej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski w roku 2004 i kontynuowanych po jej aktualizacji w 2011 i 2015 roku. Podstawy funkcjonowania systemu innowacji zakreślone w tych dokumentach oraz zrealizowane działania umożliwiły podniesienie świadomości jego aktorów i pozwoliły na przejście do kolejnego etapu opartego na racjonalnym kształtowaniu długoterminowej polityki innowacyjnej. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, jak m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej. 

Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, Plan Odbudowy dla Europy oraz Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku, czy też Mapa Drogowa – Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest też spójna ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

  Masz uwagi do obszarów inteligentnych specjalizacji? Podziel się nimi poniżej.

  ×Poniżej archiwum naszych raportów