Powołanie nowej Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2024-20027), Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Obszar aktywności Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, będącej organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, obejmuje problematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, przedsiębiorczością i innowacyjnością firm przy uwzględnieniu strategicznych założeń rozwoju regionu dotyczących wzrostu konkurencyjności oraz transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Uwzględniając dotychczasowe pola aktywności Rady, skupiające się wokół spraw samorządu gospodarczego i wzmacniania przedsiębiorczości oraz aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze zmieniona została formuła funkcjonowania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Skład Rady, przy zachowaniu głosu przedstawicieli izb gospodarczych reprezentujących podregiony, został wzmocniony o udział przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw reprezentujących Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego, uczelni wyższych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Wielkopolskiej Rady Trzydziestu kadencji 2024-2027, zaplanowanym na wrzesień br., przewidziano wręczenie aktów powołania członkom Rady, wybór Prezydium oraz przyjęcie planu działania.

Załącznik: Skład Wielkopolskiej Rady Trzydziestu 2024-2027

 

 

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu 11.12.2023

Chodzieski Klub Gospodarczy był gospodarzem ostatniego w tym roku Posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, które odbyło się 11 grudnia 2023 r. w Milczu k/Chodzieży. Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pani Marta Dzikowska oraz Burmistrz Chodzieży – Pan Jacek Gursz.

Zgodnie z programem posiedzenia, Pan Jacek Bogusławski i Pan Wojciech Kruk, Przewodniczący WR30 uroczyście wręczyli certyfikat członkowski Panu Markowi Skoraszewskiemu, który pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Dziękując za przyjęcie do grona Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, Prezes Izby zapewnił o swoim wsparciu i zaangażowaniu w procesy związane z opiniowaniem i doradzaniem Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

Następnie Pan Bartosz Nochowicz, pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przedstawił informacje na temat naborów i konkursów adresowanych do instytucji otoczenia biznesu oraz sieci organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego w Departamencie Gospodarki, Pani Karolina Atraszkiewicz-Ruta omówiła działalność Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze „czystego wodoru” oraz przedstawiła relację z udziału w European Hydrogen Week 2023.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją, podsumowująca ostatni rok funkcjonowania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu.

 

POSIEDZENIE PLENARNE WIELKOPOLSKIEJ RADY TRZYDZIESTU

W dniu 21 czerwca 2023 r. , w gościnnych progach Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w Poznaniu, na swoim kolejnym posiedzeniu plenarnym spotkali się członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30).

Obrady prowadzili Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Wojciech Kruk, Przewodniczący WR30.

W gronie członków Rady powitany został oficjalnie Pan Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej w Koninie, któremu Pan Marszałek Jacek Bogusławski wręczył akt powołania.

W trakcie spotkania członkowie Rady, będącej organem opiniotwórczo-doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zapoznali się z celami i misją działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. oraz oferowanymi instrumentami wsparcia finansowego dla sektora MŚP, które przedstawili Pan Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu WFR oraz Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu spółki.

Ofertę konferencyjną Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie przedstawiła członkom Rady Pani Martyna Włudarczyk, dyrektor obiektu.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nt. działań podejmowanych przez podmioty zrzeszone w organizacjach reprezentowanych w Radzie na rzecz współpracy (bieżącej i przyszłej) z partnerami ukraińskimi. Przeprowadzona debata stanowiła kontynuację wymiany poglądów, które zawarte zostały we wcześniejszym stanowisku WR30 w sprawie możliwości współpracy gospodarczej między małymi  oraz średnimi firmami Ukrainy i Polski, które przyjęte zostało przez Radę w marcu 2023 r.

„Stanowisko Wielkopolskiej Rady 30 w związku z sytuacją w Ukrainie i z jej wpływem na sytuację gospodarczą w Polsce”

W dniu 7 marca 2022 r. Wielkopolska Rada Trzydziestu odnosząc się do agresji rosyjskiej w Ukrainie i ich wpływu na sytuację gospodarczą kraju, przyjęła „Stanowisko Wielkopolskiej Rady 30 w związku z sytuacją w Ukrainie i z jej wpływem na sytuację gospodarczą w Polsce”.

Stanowisko WR30 przyjęte zostało do wiadomości przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia w dniu 10.03.2022 r.

Stanowisko WR30 Ukraina