Prezentacja projektu Regionalnego Planu Działań pt. „Transformacja gospodarcza subregionów w Wielkopolsce – kierunek wodór” – spotkanie interesariuszy RELOS3 – 15.10.2019

Prezentacja założeń projektu Regionalnego Planu Działań  pt. „Transformacja gospodarcza subregionów w Wielkopolsce – kierunek wodór” była głównym celem spotkania wielkopolskich interesariuszy projektu RELOS3.

Regionalny Plan Działań nawiązuje do ważnej refleksji powstałej w ramach „procesu uczenia się”, będącego istotnym aspektem projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europe, a mianowicie że inteligentne specjalizacje mogą wyjść poza tzw. polityki sektorowe, tj. przykładowo poza politykę naukową, gospodarczą czy usługi publiczne. W takim podejściu dużą rolę mogą odegrać tzw. polityki misyjne podejmujące ważne wyzwania społeczno-gospodarcze, a także wykorzystanie wielu ról, które spełniają władze lokalne, w tym inicjowania innowacji w sektorze usług publicznych jak np. transport, edukacja, dostarczenie mediów i ochrona środowiska.

 

Dla Wielkopolski wyzwaniem jest stymulowanie rozwoju gospodarki. Realizacja polityk misyjnych pozwala z tym wyzwaniem się mierzyć i daje szansę na zrównoważony rozwój, odpowiednie wykorzystanie koniunktury na zielone rozwiązania, w tym produkty i usługi gospodarki niskoemisyjnej oraz wypełnienie zobowiązań klimatycznych. Pozwala również zadbać o dziedzictwo przyrodnicze dla przeszłych pokoleń. Stąd też projekt Regionalnego Planu Działań  dotyczy złożonego i wieloletniego procesu transformacji gospodarczej na poziomie regionu w kierunku zrównoważonego rozwoju, w szczególności z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz rozwoju  całego łańcucha dostaw gospodarki wodorowej.  

 

Część z interesariuszy projektu wyraziła swoje zainteresowanie współpracą w ramach realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w Regionalnym Planie Działań „Transformacja gospodarcza subregionów w Wielkopolsce – kierunek wodór” RELOS3. Realizacja Planu będzie odbywać się w latach 2020-2021. W spotkaniu wzięli udział interesariusze projektu z Urzędu Miasta Piły, Urzędu Miasta Kalisza, Urzędu Miasta Leszna, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, a także ekspertki z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznania. Realizatorem Projektu RELOS3 w Wielkopolsce jest Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Więcej informacji o projekcie RELOS3 –  https://www.interregeurope.eu/relos3/

 

Posted in woi