Zachęcamy Startupy z Wielkopolski do zapoznania się i skorzystania z oferty Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), które uzyskały wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podziałanie 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”.

IOB, które otrzymały dotacje ramach WRPO 2014+ uzyskane wsparcie przeznaczą dla przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy). Wsparcie polegać będzie na zapewnieniu potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa usług takich jak:

• udostępnienie infrastruktury,

• powszechne usługi okołobiznesowe,

• usługi doradcze,

• usługi specjalistyczne

• wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

Poniżej dostępne są programy inkubacji Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Programy te określają: zakres świadczonych usług inkubacyjnych, grupy docelowe, do których IOB kieruje swoją ofertę, metodologię wyłaniania inkubowanych przedsiębiorstw, szczegółowy proces inkubacji, zasoby przeznaczone na program inkubacji czyli personel, eksperci, infrastruktura oraz środki finansowe. Wybrane do dofinansowania projekty IOB na rzecz startupów będą realizowane nie dłużej niż 2 lata.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Instytucji Otoczenia Biznesu i kontakt z nimi w celu uzyskania wsparcia, które byłoby pomocne dla wzmocnienia funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa.