Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

17 maja 2023 r. podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, podobnie jak rok temu, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, witając przybyłych podkreślił, że czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe, bowiem celem H2POLAND, podobnie jak Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, jest prezentacja stanu wiedzy i rozwiązań na świecie w zakresie całego łańcucha gospodarki wodorowej. Cieszy zainteresowanie tematyką wodorową coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców, naukowców, samorządowców. Nasza wodorowa rodzina liczyła w maju ubiegłego roku 107 osób, dzisiaj jest nas 142. Najliczniejszą grupę wodorowych entuzjastów stanowią członkowie Panelu Biznesu – 78 osób, następnie przedstawiciele nauki – 25 osób, w Panelu Obywatelskim pracują 24 osoby, a 15 członków wchodzi w skład Panelu Liderów Samorządowych.
Podsumowując w wielkim skrócie ubiegły rok, a także minione miesiące tego roku, na szczególną uwagę zasługują działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego służące budowie sieci współpracy z zagranicznymi podmiotami, których wiedza i doświadczenie są istotne w tworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej, takie jak: stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w Hanowerze, stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach International Hydrogen & Fuel Cell Expo w Tokio, wizyta studyjna
z udziałem przedstawicieli wielkopolskiego biznesu do Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w Manchester Fuel Cell Innovation Centre, działającej w ramach Manchester Metropolitan University – jednostce badawczej zajmującej się rozwojem technologii wodorowych ogniw paliwowych we współpracy
z biznesem, wizyta studyjna w Goteborgu w ramach konkursu Edukacja Wodorowa z udziałem nauczycieli Szkoły Wodorowej, przystąpienie do platformy European Hydrogen Valleys S3 Partnership, wizyta w Cottbus i Brukseli, w tym m.in. udział w 2. Polsko-Niemieckim Spotkaniu Energetycznym, konferencji Go Green – Hydrogen Solutions from Poland and Belgium.
Korzystając z okazji Pan Jacek Bogusławski raz jeszcze podziękował za udział w konsultacjach społecznych oraz zgłaszanie cennych wniosków i uwag do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040”, uwzględniającej potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Spotkanie zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej.