Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) to oddział funkcjonujący w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Badamy i Analizujemy

 • regularne badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorstw
 • analiza i badania zmian w obszarach specjalizacji
 • analiza wyzwań stojących przed Wielkopolską
 • analiza nowych obiecujących sektorów

Monitorujemy

 • wdrażanie Regionalnej StrategiI Innowacji dla Wielkopolski (RIS3), w tym programów strategicznych – obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski
 • dane statystyczne w zakresie procesów innowacyjnych
 • wsparcie udzielane w ramach programów krajowych i międzynarodowych podmiotom z Wielkopolski – benchmarking krajowy i międzynarodowy

Konsultujemy i Rekomendujemy

 • razem z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz z grupami roboczymi Forum tworzymy rekomendacje w zakresie aktualizacji polityki innowacji – proces ten nazywamy przedsiębiorczym odkrywaniem (PPO)

Badamy i Analizujemy

 • koordynujemy wdrażanie i promujemy RIS3, w tym programy strategiczne
 • działamy na rzecz rozwój obszarów specjalizacji
 • upowszechniamy wyniki badań, ekspertyz i analiz
 • przekazujemy informacje o dostępnym wsparciu

Regionalna Strategia dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Niniejsza strategia jest kolejnym etapem działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności regionu, a rozpoczętych wraz z przyjęciem pierwszej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski w roku 2004 i kontynuowanych po jej aktualizacji w 2011 i 2015 roku. Podstawy funkcjonowania systemu innowacji zakreślone w tych dokumentach oraz zrealizowane działania umożliwiły podniesienie świadomości jego aktorów i pozwoliły na przejście do kolejnego etapu opartego na racjonalnym kształtowaniu długoterminowej polityki innowacyjnej. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, jak m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej. 

Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, Plan Odbudowy dla Europy oraz Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku, czy też Mapa Drogowa – Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest też spójna ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)