Wielkopolska beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru

Samorząd Województwa Wielkopolskiego został beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru.

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership – CHP) jest to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające badania i innowacje w zakresie technologii wodorowych w Europie. Celem organizacji, w której skład wchodzi Komisja Europejska, Hydrogen Europe oraz Hydrogen Europe Research, jest wzmocnienie i integracja potencjału naukowego UE, na rzecz przyspieszenia rozwoju i zastosowania czystego wodoru.

Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej skierowany był do jednostek szczebla centralnego oraz regionalnego, w ramach których funkcjonuje Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi oraz tych, które mają lub deklarują wprowadzenia zapisu o rozwoju technologii wodorowych w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym, lub Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Wyłonione podmioty otrzymają ukierunkowane wsparcie techniczne w celu rozwoju współpracy z CHP w kluczowych obszarach w zakresie badań i innowacji oraz wdrażania technologii wodorowych, w tym: pomocy technicznej przy realizacji założonych działań, zarządzania wiedzą oraz finansowania. W ramach współpracy zostaną podpisane umowy, które będą odzwierciedlać ocenę różnych sposobów synergii wraz z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie wdrażania.

Zakres oferowanego wsparcia może w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarki wodorowej w województwie, w szczególności w realizacji projektów infrastrukturalnych, a także wzmocnienia pozycji Wielkopolski w Europie – regionu zaangażowanego w rozwój gospodarki wodorowej.

W naborze wybranych zostało 10 beneficjentów z UE oraz krajów stowarzyszonych. Zgodnie z kryteriami wyboru połowa wybranych instytucji pochodzi z co najmniej 5 różnych krajów UE-13 – rozszerzenia z 2004 roku. Ponadto pomoc udzielona została tylko dla jednego podmiotu z danego kraju.