Projekty wodorowe

Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Planowany okres realizacji projektu wynosi 3 lata (2019-2022).

Celem projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” jest promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej, poprzez wspieranie tworzenia regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Zakres projektu:

  • usługi eksperckie
  • pakiet wsparcia
  • tworzenie systemu komunikacji
  • wyjazdy informacyjno-promocyjne – tworzenie międzynarodowej platformy networkingowej
  • udział MŚP w międzynarodowych targach dot. nisko i zeroemisyjnej gospodarki
  • opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych.

Potrzeba realizacji projektu wynika m.in. z szansy, jaką staje się technologia zeroemisyjna dla Wielkopolski tj. tworzenie międzynarodowego rynku produktów i usług pod marką H2Wielkopolska. Projekt jest nowatorski ze względu na podejście do promocji gospodarczej regionu poprzez niszową, wysoce technologiczną specjalizację, która z powodzeniem staje się wyróżnikiem podobnych Wielkopolsce regionów i całego świata.

Projekt obejmuje wstępny etap pracy z MŚP dostrzegającymi szanse biznesowe na dynamicznie rozwijającym się rynku branży wodorowej w całym łańcuchu dostaw dla niej. MŚP potrzebują wiedzy co do zakresu i rodzaju zmian koniecznych do wprowadzenia nowego modelu biznesowego, towarzyszącym tym zmianom inwestycji i ich sfinansowania.

Projekt ma za zadanie promować Wielkopolskę, jako region posiadający aplikacje biznesowe w obszarze technologii nisko- i zeroemisyjnych, w tym również wodoru. Samorząd lokalny jest również ważnym wsparciem tych działań. Projekt swymi działaniami będzie promował Wielkopolskę, poprzez wskazywanie JST i innych interesariuszy,  którzy już teraz zaangażowani są w rozwój gospodarki Wielkopolski opartej na rozwiązaniach nisko- i zeroemisyjnych lub planują na swoim obszarze realizację przedsięwzięć opartych na tych technologiach, w tym z wykorzystaniem wodoru i w perspektywie dążą do kształtowania polityki na swoim obszarze, w taki sposób, aby wspomagać w przyszłości podmioty będące częścią całego łańcucha dostaw gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (Działanie 1.2, WRPO 2014+).

Planowany okres realizacji projektu wynosi 4 lat (2019-2023).

Celem projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” jest podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i nauki poprzez budowę systemu opierającego się na trzech filarach: 1. Dokumentach strategicznych; 2. Działaniach zwiększających popyt wśród przedsiębiorców na rozwiązania, produkty, usługi zeroemisyjne; oraz 3. Sprawnie działające PPO w ramach działającej Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, będącej przyczółkiem budowy nowej międzysektorowej Inteligentnej Specjalizacji Regionu.

Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. Integralną częścią projektu będą działania polegające na stymulowaniu współpracy między ww. podmiotami a pozostałymi aktorami regionalnego sytemu innowacji w ramach wypracowanego, sprawnie funkcjonującego w Wielkopolsce „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO).

Zakres projektu obejmuje:

  • opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych umożliwiających budowę ekosystemu biznesowego opartego o rozwiązania wodorowe
  • wydarzenia promujące ideę gospodarki neutralnej klimatycznie pod hasłem „Wielkopolska dla Planety 2050”: STARTUP day, seminarium wodorowe w ramach cyklu „Meet Hydrogen”
  • przy realizacji projektu wykorzystane zostaną dobre praktyki zaczerpnięte z Relos3 Interreg Europe.

W ramach Projektu 1.2 zostały zrealizowane następujące działania:

– Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego powołująca członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (listopad 2019),

− I Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wręczenie nagród w ramach konkursów dla szkół ponadpodstawowych oraz kół naukowych (grudzień 2019),

− Posiedzenie Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – ustalenie planu działań oraz uruchomienie platformy internetowej Forum WPW (styczeń 2020),

–  Powołanie nowych 13 członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (kwiecień 2020),

– Spotkanie on-line Panelu Liderów Samorządowych WPW z Peterem Kasprzakiem,  Prezesem Hydrogen Society of Australia (maj 2020),

– Wybór przewodniczących Paneli WPW (maj 2020),

– Webinarium na temat Federalnej Strategii Wodorowej Australii z udziałem Petera Kasprzaka,  Prezesa Hydrogen Society of Australia oraz Jakuba Wilchelma, Kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney (czerwiec 2020).

–  Powołanie nowych członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (lipiec 2020),

– Webinarium ”Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje” z udziałem Jana Staniłko – Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz Piotra Wieczorka – Kierownika Zakładu Paliw i Biogospodarki – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji W Warszawie, reprezentującego Grupę Roboczą KIS ds. rozwiązań  transportowych przyjaznych środowisku (lipiec 2020),

– Webinarium – Europejska Strategia Wodorowa z udziałem Szymona Polaka – analityka ekonomicznego w Komisji Europejskiej, dr. inż. Łukasza Lindnera z Instytutu Fizyki Molekularnej Państwowej Akademii Nauk, inż. Damiana Michalaka właściciela HHO-POWER (wrzesień 2020),

– Powołanie nowych Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (październik 2020)