Projekty wodorowe

Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowany przez Departament Gospodarki, a współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze względu na podejmowaną tematykę obejmującą budowę i wspieranie marki regionalnej opartej o technologie niskoemisyjne, w których nośnikiem energii jest wodór, stanowi nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju.

Czas realizacji listopad 2019 – czerwiec 2022

Głównym celem projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”  jest wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.

Angażujemy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, naukę oraz wszystkich entuzjastów tematyki wodorowej.

OFERUJEMY

+ Wsparcie doradcze w obszarze dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

+ Promocję biznesu wspieraną przez SAMORZAD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

+ Dostęp do wiedzy

+ Wsparcie w zakresie tworzenia sieci kontaktów

+ Współprace z podmiotami na regionalnym i międzynarodowymi rynku gospodarki wodorowe

+ Udział w wiodących światowych wydarzeniach branżowych

+ Szanse na biznes o wysokim potencjale, na dynamicznie rozwijającym się rynku

Zapraszamy do współpracy:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

+ z terenu Wielkopolski

+ beneficjenci pomocy de minimis

+ z potencjałem i chęcią do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

JST, nauka i IOB

+ z terenu Wielkopolski

+ angażujące się w rozwój lokalnej gospodarki niskoemisyjnej

+ świadome szans rozwojowych

W ramach projektu „Gospodarna 2050-H2wielkopolska” zostały zrealizowane następujące działania:

Zadanie H2BIZNES 1

 • wykonanie ekspertyzy nt. założeń strategicznych i wytycznych kierunkowych dla przyszłych działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu

Zadanie H2PROMO – Kampania informacyjno-promocyjna

 • powstanie platformy internetowej h2wielkopolska.pl , na której systematycznie zamieszczane są aktualności ze świata dot. gospodarki wodorowej
 • prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych w tym przede wszystkim na Facebooku  oraz LinkedIn
 • powstanie materiałów filmowych (spot i film) promujących gospodarkę wodorową, dostępne na projektowym kanale YouTube pn.:Wielkopolska-kierunek wodór 
 • 29 września 2020 r. zorganizowanie konferencji Wielkopolska- kierunek wodór w formule online (materiał filmowy z konferencji dostępny jest na w/w projektowym kanale YouTube)

Zadanie H2WIEDZA

 • wykonanie 3 analiz rynku: niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego w obszarze gospodarki opartej na wodorze (streszczenia dostępne na stronie projektu)

Zadanie H2BIZNES 1

 • wykonanie ekspertyzy w zakresie działań projektowych, w tym w szczególności przygotowania ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, (streszczenia dostępne na stronie projektu)
 • realizacja doradztwa eksperckiego na rzecz realizatorów projektu w obszarze gospodarki wodorowej – eksperci dr Jan Michalski (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH) oraz ekspert ds. rynku energii  i technologii wodorowych Paweł Piotrowicz (TÜV SÜD Polska)

Zadanie H2BIZNES 2 – MŚP

 • przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego na wykonanie indywidualnego, specjalistycznego doradztwa dla 15 MŚP z województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju usług i/lub produktów będących częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze (nabór, zapewnienie opiekuna wodorowego, przeprowadzenie audytów oraz doradztwa) – czas realizacji umowy 6 miesięcy, planowane podpisanie umowy luty/marzec 2021.

Zapraszamy do kontaktu h2wielkopolska@umww.pl

Projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (Działanie 1.2, WRPO 2014+).

Planowany okres realizacji projektu wynosi 4 lata (2019-2023).

Celem projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” jest podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i nauki poprzez budowę systemu opierającego się na trzech filarach: 1. Dokumentach strategicznych; 2. Działaniach zwiększających popyt wśród przedsiębiorców na rozwiązania, produkty, usługi zeroemisyjne; oraz 3. Sprawnie działające PPO w ramach działającej Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, będącej przyczółkiem budowy nowej międzysektorowej Inteligentnej Specjalizacji Regionu.

Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. Integralną częścią projektu będą działania polegające na stymulowaniu współpracy między ww. podmiotami a pozostałymi aktorami regionalnego sytemu innowacji w ramach wypracowanego, sprawnie funkcjonującego w Wielkopolsce „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO).

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych umożliwiających budowę ekosystemu biznesowego opartego o rozwiązania wodorowe:
 1. „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej”,
 2. „Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”,
 3. „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”,
 • wydarzenia promujące ideę gospodarki neutralnej klimatycznie pod hasłem „Wielkopolska dla Planety 2050”: Roadshow, spotkanie w konwencji konferencji, Start-up Day, Szkoła Wodorowa, Wielkopolska H2 Showroom,
 • przy realizacji projektu wykorzystane zostaną dobre praktyki zaczerpnięte z Relos3 Interreg Europe.

W ramach Projektu 1.2 realizowane są następujące działania:

– „Wielkopolska H2 – Showroom” – stworzenie mobilnego punktu edukacyjnego służącego rozwojowi ekosystemu wodorowego – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – IV kwartał 2021r.,

– spotkanie w konwencji konferencji zachęcającej przedsiębiorców do wykorzystania szans otwierających się w gospodarce wodorowej – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – II kwartał 2021 r.,

– „Roadshow” – przedstawienie rozwiązań i technologii wodorowej w terenie w wybranych subregionach Województwa Wielkopolskiego, z wykorzystaniem pojazdu wodorowego wraz z dodatkowymi elementami informacyjnymi – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – II kwartał 2021 r.,

– Start-up Day – wydarzenie wspierające osoby przedsiębiorcze w realizacji swoich marzeń i idei. Zachęta do eksperymentowania, ułatwienie transferu wiedzy, umożliwienie wchodzącym na rynek firmom nawiązanie kontaktów oraz przekazanie niezbędnego know-how młodemu przedsiębiorcy – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – I kwartał 2021 r.,

– Szkoła Wodorowa – opracowanie materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych o tematyce wodorowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych – planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego – I kwartał 2021 r.,

– opracowanie 3 analiz perspektywicznych rynków wodorowych:

 • „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” – opracowanie dostępne tutaj. 
 • „Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich” – opracowanie dostępne tutaj.
 • „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030” – strategia będzie opracowywana w 2022 r.

-Wielkopolska Platforma Wodorowa – promocja tematyki wodorowej i inicjowanie działań na rzecz gospodarki wodorowej. Networking biznesu, nauki i JST oraz obywateli. Obecnie Wielkopolska Platforma Wodorowa liczy 95 członków, prace prowadzone są w czterech panelach: Biznesu, Liderów Samorządowych, Nauki, Obywatelskim.

W 2021 r. W lutym i w październiku 2021 r. członkowie WPW wzięli udział w konsultacjach Projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Podczas comiesięcznych spotkań WPW zostały poruszone tematy m.in. utworzenia w Wielkopolsce doliny wodorowej, lokalnego wsparcia rozwoju gospodarki wodorowej, czy elektromobilności. Ponadto w spotkaniach WPW brali również udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w tworzenie gospodarki wodorowej. Byli to m.in.: Alstom, Meet Hydrogen, PKN Orlen, NFOŚ i GW, Nexus Consult, Sweco, Veolia.

Działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej z poprzednich lat:

Powołanie nowych Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (październik 2020),

– Webinarium – Europejska Strategia Wodorowa z udziałem Szymona Polaka – analityka ekonomicznego w Komisji Europejskiej, dr. inż. Łukasza Lindnera z Instytutu Fizyki Molekularnej Państwowej Akademii Nauk, inż. Damiana Michalaka właściciela HHO-POWER (wrzesień 2020),

– Webinarium ”Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje” z udziałem Jana Staniłko – Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz Piotra Wieczorka – Kierownika Zakładu Paliw i Biogospodarki – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji W Warszawie, reprezentującego Grupę Roboczą KIS ds. rozwiązań  transportowych przyjaznych środowisku (lipiec 2020),

–  Powołanie nowych członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (lipiec 2020),

– Webinarium na temat Federalnej Strategii Wodorowej Australii z udziałem Petera Kasprzaka,  Prezesa Hydrogen Society of Australia oraz Jakuba Wilchelma, Kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney (czerwiec 2020),

– Wybór przewodniczących Paneli WPW (maj 2020),

– Spotkanie on-line Panelu Liderów Samorządowych WPW z Peterem Kasprzakiem,  Prezesem Hydrogen Society of Australia (maj 2020),

–  Powołanie nowych 13 członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (kwiecień 2020),

− Posiedzenie Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – ustalenie planu działań oraz uruchomienie platformy internetowej Forum WPW (styczeń 2020),

− I Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wręczenie nagród w ramach konkursów dla szkół ponadpodstawowych oraz kół naukowych (grudzień 2019),

– Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego powołująca członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (listopad 2019).