Projekt podręcznika i warunków pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, że Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku):

Interreg Europe first call for proposals – terms of reference (warunki pierwszego naboru wniosków- w załączeniu).

Dokument zawiera listę zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020, ułożoną wg obszarów tematycznych i głównych zagadnień projektów. Lista ma m.in. ułatwić wnioskodawcom dostęp do informacji na temat rezultatów projektów i dobrych praktyk w określonej dziedzinie. 

Ponadto w warunkach naboru znajduję się wzór deklaracji podpisywanej przez partnerów (Annex 02 – Declaration template). Deklaracje są składane razem z wnioskiem o dofinansowanie. Złożenie wszystkich deklaracji jest jednym z kryteriów kwalifikowalności wniosku.

Interreg Europe 2021 2027 Programme Manual. February 2022 draft version 2 (druga wersja podręcznika programu z lutego 2022).

Oba dokumenty zawierają zastrzeżenie, że informacje w nich zawarte podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu oraz zatwierdzeniu przez przyszły komitet monitorujący Interreg Europa.

Projekt programu Interreg Europa 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2022 roku. Zatwierdzenie dokumentu jest spodziewane w drugim kwartale 2022 roku.  

Międzynarodowa grupa robocza finalizuje obecnie prace na ostatecznym kształtem podręcznika programu. 

Powołanie Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 planuje się w drugim kwartale 2022 roku.

Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft

Interreg_Europe_-_Programme_manual__draft_