Powołanie nowej Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2024-20027), Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Obszar aktywności Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, będącej organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, obejmuje problematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, przedsiębiorczością i innowacyjnością firm przy uwzględnieniu strategicznych założeń rozwoju regionu dotyczących wzrostu konkurencyjności oraz transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.

Uwzględniając dotychczasowe pola aktywności Rady, skupiające się wokół spraw samorządu gospodarczego i wzmacniania przedsiębiorczości oraz aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze zmieniona została formuła funkcjonowania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Skład Rady, przy zachowaniu głosu przedstawicieli izb gospodarczych reprezentujących podregiony, został wzmocniony o udział przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw reprezentujących Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego, uczelni wyższych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Wielkopolskiej Rady Trzydziestu kadencji 2024-2027, zaplanowanym na wrzesień br., przewidziano wręczenie aktów powołania członkom Rady, wybór Prezydium oraz przyjęcie planu działania.

Załącznik: Skład Wielkopolskiej Rady Trzydziestu 2024-2027

 

 

Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji

Departament Gospodarki zakończył prace nad przygotowaniem dokumentu „Raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 za 2023 rok”. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w RIS 2030, z uwzględnieniem zapisów uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6473/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. o zmianie systemu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Przyjęty system zakłada monitorowanie RIS 2030 na trzech poziomach:
1. monitorowanie poziomu konkurencyjności Wielkopolski na tle Europy i Polski poprzez wybrane wskaźniki kontekstowe, które obrazują pozycję regionu w odniesieniu do wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego;
2. monitorowanie realizacji celów strategicznych i operacyjnych RIS 2030 poprzez analizę działań podejmowanych w regionie przez aktorów systemu innowacji, przede wszystkim przez koordynatora wdrażania RIS 2030, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
3. monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski poprzez badanie sytuacji w ramach poszczególnych inteligentnych specjalizacji przy wykorzystaniu wskaźników dedykowanych.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Wszelkie wnioski oraz uwagi, przydatne w dalszych pracach w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, przekazywać można przez skrzynkę elektroniczną, dostępną w zakładce Inteligentne Specjalizacje, lub bezpośrednio na adres Departamentu Gospodarki: drg.sekretariat@umww.pl.

Raport będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego spotkania Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, które odbędzie się 24 września 2024 r.

Wizyta WPW w zajezdni MPK

24 maja 2024 r. członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej uczestniczyli w wizycie studyjnej w zajezdni autobusowej MPK Poznań Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej.

Uczestnikom wyjazdu zaprezentowano funkcjonowanie hali dostosowanej do serwisu autobusów wodorowych. Pracownicy zajezdni omówili poszczególne modernizacje, zabezpieczenia i procedury w hali, a następnie pokazali budowę mechanizmu autobusu wodorowego, która znajduje się w przeważającej części na dachu pojazdu. Następnie uczestnicy wizyty przejechali do pobliskiej stacji paliw na prezentację tankowania autobusu wodorowego.

Posted in woi

Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

24 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

W Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Paneli WPW. Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników
i podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Pan Marszałek podkreślił znaczenie rozwoju sektora wodorowego dla ekosystemu innowacji Wielkopolski oraz aktywny udział samorządu w organizację tegorocznego Forum H2Poland. Następnie przewodniczący poszczególnych Paneli WPW – Nauki, Biznesu oraz Obywatelskiego podsumowali zeszłoroczną działalność Platformy i przedstawili propozycje działań w kolejnych miesiącach. Po sesji mentoringowej, spotkanie zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a następnie członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej udali się na obrady Forum w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

22 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wspólne posiedzenie wszystkich Paneli WPW. Tematem przewodnim spotkania były produkcja i przesył wodoru – lokalne, regionalne, krajowe i europejskie perspektywy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Paneli WPW, a także zaproszeni prelegenci – wójt Gminy Wapno, przedstawiciel HYDRO-GEO-TERM, GAZ-SYSTEM S.A., Hydropolis United Sp. z o.o., Powerhouse Energy Group PLC, Scottish Development International, a także Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie sektora wodorowego jako części ekosystemu innowacji, który w najbliższych latach będzie odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnego modelu gospodarki Wielkopolski.

Podczas spotkania prelegenci zaprezentowali kierunki swoich działań, realizowane projekty, perspektywy, wyzwania z jakimi spotykają się na co dzień. Uczestnicy dowiedzieli się o: potencjale wodorowym na terenie Gminy Wapno w oparciu o zasoby nieeksplorowanego wysadu solnego, projektowanej infrastrukturze wodorowej, możliwościach produkcyjnych wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, projektach w zakresie produkcji i wykorzystywania zielonego wodoru w Szkocji, a także o badaniach i analizach prowadzonych w Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Wydarzenie zakończyła dyskusja na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki wodorowej w Wielkopolsce.

Spotkanie Grupy Roboczej IS „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

12 marca 2024 roku w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wielkopolskich Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pana Romana Długiego reprezentującego firmę ASKET, członka Grupy Roboczej i Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, gremiów zaangażowanych w proces przedsiębiorczego odkrywana (PPO) w Wielkopolsce.

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Mechaników Polskich (oddział poznański) oraz Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji działające w strukturze Departamentu Gospodarki UMWW, które tworzy warunki do współpracy środowiska biznesu, nauki, samorządu i społeczeństwa obywatelskiego w ramach PPO, opisanego w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z gospodarką paliwowo–energetyczną opartą na agrobiomasie oraz jej zastosowanie w urządzeniach kotłowych i ciepłownictwie. W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele nauki reprezentujący kilka Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznańskiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz, Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Regulacji Energetyki o/Poznań i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników.

W pierwszej części spotkania zostały przybliżone zagadnienia związane z agrobiomasą drzewną i niedrzewną, wymagania jakościowe oraz kwestie urządzeń kotłowych i ciepłownictwa zasilanego lokalną agrobiomasą. W dalszej części spotkania poświęconej na dyskusję zwracano uwagę na konieczność zapewnienia energii cieplnej
i energetycznej pochodzącej z różnych źródeł, wymóg ten stosowany jest między innymi w Niemczech przy dofinansowaniu projektów. Eksperci zajmujący się gospodarką paliwowo-energetyczną wskazywali na wyzwania związane z logistyką i standaryzacją materiału pochodzącego z biomasy oraz na aspekt społecznej akceptacji wśród rolników. Spotkanie zakończyła propozycja zawiązania Grupy Roboczej na rzecz gospodarki paliwowo-energetycznej opartej na agrobiomasie oraz organizacji spotkania wyjazdowego, który przybliży funkcjonowanie urządzeń produkujących ciepło dla lokalnych społeczności.

Spotkanie potwierdziło potrzebę nawiązywania bezpośrednich kontaktów, prowadzenia dialogu, wymiany poglądów, doświadczeń, aktualnej wiedzy pomiędzy różnymi interesariuszami reprezentujących środowiska biznesu, nauki, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Spotkanie przedstawicieli sektora kosmicznego w Wielkopolsce

8 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora kosmicznego w Wielkopolsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci firm, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo – badawczych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Bit By Bit Sp. z o.o., DGA S.A., Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z o.o., LunAres Research Station, Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie sektora kosmicznego jako obszaru ekosystemu innowacji, który w najbliższych latach będzie odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnego modelu gospodarki Wielkopolski.  

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali główne kierunki działań w obszarze kosmosu, realizowane projekty, perspektywy, wyzwania z jakimi spotykają się na co dzień oraz opowiedzieli o swojej współpracy z Polską Agencją Kosmiczną oraz Europejską Agencją Kosmiczną. Przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytutów naukowych omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem kosmicznym, obserwacją sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych oraz opowiedzieli o prowadzonych obserwacjach teleskopowych nieba i ciał niebieskich w Układzie Słonecznym i poza nim. Zaprezentowano również projekty związane z testowaniem technologii kosmicznych z dziedziny robotyki, ICT oraz inżynierii materiałowej. Reprezentanci firm Bit By Bit oraz ITTI przedstawili swoje realizowane projekty i technologie, w tym oprogramowania, bazy danych, aplikacje mobilne  i webowe, które znalazły szereg zastosowań w branży kosmicznej. W trakcie spotkania, przedstawiono także ofertę poznańskiej firmy konsultingowej DGA S.A., która specjalizuje się m in. w programach akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz działań edukacyjnych i innowacyjnych.

Wydarzenie zakończył Pan Marszałek Jacek Bogusławski podsumowując spotkanie i dziękując za chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki Wielkopolski.

 

Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Wielkopolskiego oraz członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

7 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji oraz Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, w którym uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Tematem przewodnim spotkania były rozwiązania wodorowe w mieszkalnictwie oraz sektor budownictwa energooszczędnego jako nowa podregionalna inteligentna specjalizacja. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90 osób.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie Grup Roboczych IS oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w kształtowaniu naszego regionu i budowaniu nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki Wielkopolski.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z projektami osiedli wodorowych w Śremie i Pile, które zaprezentowali dr Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu i Przewodniczący Panelu Liderów Samorządowych Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Pan Wiesław Małaszniak, Prezes Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. oraz Pani Marlena Bakuła-Zdzierela, Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile Sp. z o.o. O budowie wodorowego domu pokazowego opowiedział Pan Piotr Napierała, Prezes Zarządu Virtud Sp. z o.o., laureat ostatniej edycji konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

W dalszej części spotkania przedstawiciele uczelni wyższych przybliżyli uczestnikom wydarzenia zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym. Pan Hugon Kowalski, architekt, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przedstawił  nowoczesne trendy w architekturze. Następnie  dr inż. Andrzej Górka z Politechniki Poznańskiej omówił rozwiązania budowlane i instalacyjne w budownictwie energooszczędnym, w tym wyzwania z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa. Reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, profesor dr hab. Radosław Mirski zapoznał zgromadzonych z zagadnieniem budownictwa naturalnego i jego relacjach z budownictwem energooszczędnym.

Wydarzenie zakończyło wystąpienie Pani Moniki Danelskiej, przedstawicielki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która opowiedziała o możliwościach finansowania zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych przez samorządy i inne podmioty publiczne w ramach Funduszy Europejskich, w tym FEW 2021+.

Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji – spotkanie uczestników ekosystemu innowacji  

26 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji – wspólne spotkanie uczestników wszystkich Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji oraz osób powołanych do Forum Inteligentnych Specjalizacji. W wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób.

Forum otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który przywitał uczestników spotkania i podkreślił znaczenie procesu przedsiębiorczego odkrywania jako dialogu uczestników ekosystemu innowacji. Następnie wręczył akty powołania przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa, na członków Forum Inteligentnych Specjalizacji.

Łącznie powołanych zostało 62 osoby zajmujące kierownicze stanowiska w reprezentowanych podmiotach lub mające istotne osiągnięcia i dokonania w danym obszarze specjalizacji lub polityki innowacyjnej. Wśród powołanych są uczestnicy procesu przedsiębiorczego odkrywania w ostatnich latach, jak również nowe osoby, które reprezentują podmioty aktywnie działające w obszarze innowacji. Nowe otwarcie jest związane z uruchomieniem programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) i planowanymi działaniami wzmacniającymi płaszczyznę współpracy biznes-nauka-samorząd-społeczeństwo.

W dalszej części spotkania przedstawicielka Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji przedstawiła raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030, który stanowi podstawę do wykorzystywania środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Zostały zaprezentowane wskaźniki pokazujące województwo wielkopolskie na tle pozostały regionów europejskich, a także podsumowanie projektów innowacyjnych realizowanych w Wielkopolsce oraz działania Samorządu stymulujące rozwój inteligentnych specjalizacji.

W drugiej części spotkania zorganizowana została sesja warsztatowa pn. „Sztuczna Inteligencja dla Inteligentnych Specjalizacji – SI dla IS”. Zaproszeni eksperci – dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, lider Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. Krzysztof Jassem, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przybliżyli uczestnikom Forum najważniejsze zagadnienia związane z szybką rozwijającą się specjalizacją, mającą wpływ na wiele branż współczesnej gospodarki. Omówione zostały pojęcia, techniki i zastosowanie SI; poruszono kwestię kiedy zastosować narzędzia SI i problemy etyczne z tym związane. Prelegenci przedstawili również projekty realizowane przez jednostki, którymi kierują.

Kwietniowe posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji w Poznaniu

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. odbyło się cykliczne spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Gospodarzem spotkania był Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele komórek odpowiedzialnych za wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji z poszczególnych województw, a także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W formie zdalnej połączono się także z przedstawicielami wybranych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej.

Tematem przewodnim spotkania była wymiana doświadczeń regionów w zakresie prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania. Przedstawiciele województwa łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego zaprezentowali dobre praktyki i narzędzia wykorzystywane w tym celu w swoich regionach. Poruszono także kwestie związane z funkcjonowaniem nowego systemu akredytacji ośrodków innowacji oraz poziomu zaangażowania samorządów regionalnych w ramach tego procesu.

Drugi dzień obrad Forum poświęcony został tematyce monitorowania inteligentnych specjalizacji w odniesieniu do warunku podstawowego Celu Polityki 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa. Przedstawicielka Komisji Europejskiej przedstawiła nowe instrumenty wsparcia zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki w ramach Europejskiej Agendy Innowacji, w szczególności skupiając się na inicjatywie jaka są Regionalne Doliny Innowacji. Omówiono również założenia europejskiej polityki klastrowej i możliwości wspierania ponadgranicznej współpracy klastrów.

Projektanci bliżej przemysłu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Panelu „Wnętrza przyszłości” – jednej z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – zaprezentowana została nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030, która rozszerzyła zakres specjalizacji  o obszary związane z budownictwem inteligentnym oraz m.in. z inteligentnymi materiałami, nanomateriałami, polimerami, a także o wirtualne i szybkie prototypowanie oraz o materiały i technologie wytwarzania i montażu obiektów kubaturowych w warunkach kosmicznych.

W posiedzeniu udział wzięła prof. dr hab. Katarzyna Laskowska z Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, która przedstawiła program edukacji projektantów we współpracy z przemysłem. Program Edukacyjno-Projektowy autorstwa prof. K. Laskowskiej stanowi platformę wymiany doświadczeń, budowania języka komunikacji i relacji.  

Bezpośrednia współpraca nauki z biznesem przynosi wymierne korzyści w postaci między innymi szkoleń, badań ilościowych i jakościowych w zakresie wiedzy o potrzebach, konsultacji z praktykami i  technologami, transferu wiedzy i technologii, procesu prototypowania i wdrażania do produkcji, promocji badań i projektów, praktyk, staży po pierwsze zatrudnienie.

Spotkanie było również okazją do prezentacji projektu „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, do którego zgłaszać mogą się firmy poszukające nowych obszarów rozwoju, oferowany będzie audyt wodorowy, indywidualne doradztwo, promocja biznesu, dostęp do wiedzy oraz sieci kontaktów związanych z tematyką wodorową, współpraca z podmiotami na regionalnym i międzynarodowym rynku gospodarki wodorowej, a także udział w światowych wydarzeniach wodorowych.

 

Programowanie przez zabawę

Podczas wczorajszego posiedzenia Panelu „Rozwój oparty na ICT” – jednej z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – zaprezentowana została nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030. Zakres specjalizacji obejmuje dwa obszary: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz  biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu. Specjalizacja jest silnie związana z rozwojem innych branż, w których wykorzystanie technologii informacyjnych jest kluczowe z punktu widzenia dostosowania wyrobów do oczekiwań i wymagań klientów oraz uwzględniane w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi innego obszaru specjalizacji dla Wielkopolski.

W posiedzeniu udział wziął także przedstawiciel BeCREO Technologies sp. z o.o., prezentując nagrodzony w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020 interaktywny kurs do nauki programowania w formule gry hybrydowej z serii Scottie Go! Zadaniem firmy jest inspirowanie i rozwijanie najnowocześniejszych produktów oraz rozwiązań dla edukacji – dzieci w wieku 4-15 lat, ale także starszych. Rozwiązania poparte są między innymi badaniami i testami przeprowadzonymi w Laboratorium Szkoły Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz wdrożeniami w szkołach polskich i zagranicznych. Kurs programowania dla najmłodszych to nauka przez zabawę, pisanie algorytmów, sterowanie różnymi postaciami na scenie, koncepty programistyczne, specjalne konto nauczyciela w aplikacji oraz konta uczniów i grup.

Spotkanie było również okazją do prezentacji projektu „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020. W ramach projektu, do którego zgłaszać mogą się firmy poszukające nowych obszarów rozwoju, oferowany będzie audyt wodorowy, indywidualne doradztwo, promocja biznesu, dostęp do wiedzy oraz sieci kontaktów związanych z tematyką wodorową, współpraca z podmiotami na regionalnym i międzynarodowym rynku gospodarki wodorowej, a także udział w światowych wydarzeniach wodorowych.

Jako przykład firmy prowadzącej swoją działalność w obszarze gospodarki wodorowej, wpisującej się w inteligentną specjalizację Wielkopolski „Rozwój oparty na ICT”, przedstawiono francuską firmę Persee, która stworzyła i rozwija platformę IoT (Internet Rzeczy) służącą do monitorowania i optymalizacji, w czasie rzeczywistym, źródeł energii opartych na wodorze. Rozwiązania Persee mają wspierać rozwój technologii wodorowych w sektorze transportowym, mieszkaniowym oraz Power-to-gas. Dzięki platformie użytkownik ma dostęp do informacji na temat kompleksowego portfolio pojazdów napędzanych wodorem, które są lub wkrótce będą dostępne w Europie oraz stacji tankowania wodoru. Narzędzie wykorzystuje różne technologie do symulacji i przewidywania operacji tankowania i zapotrzebowania na energię.

Robot do zadań specjalnych

Podczas wczorajszego posiedzenia Panelu „Nowoczesne technologie medyczne” – jednej z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – zaprezentowana została nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030. Zakres specjalizacji obejmuje nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. Specjalizacja nierozerwalnie związana jest z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki wykorzystywanej zarówno w zakresie prewencji, jak i diagnostyki oraz leczenia. W skład specjalizacji wchodzi: medycyna spersonalizowana, produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych, chorób rzadkich i pandemicznych, a także nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT i Big Data.

W posiedzeniu udział wziął także przedstawiciel firmy ALVO sp. z o.o. sp. k., prezentując nagrodzone w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020 urządzenie do biodekontaminacji przy użyciu światła UV-C – ALVO® Ultra v-bot. Światło UV-C likwiduje kolonie bakterii, wirusów, grzybów i drożdżaków opóźniając ich regenerację i ryzyko wystąpienia zakażeń. Intensywność światła pozwala w krótkim czasie odkazić obszary o dużej przepustowości, np. oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, siłownię, a czas dekontaminacji np. śluzy szpitalnej wynosi około 15 min., a toalety około 8 min. Urządzenie wyposażone jest w czujniki i skaner, za pomocą którego tworzy wirtualną mapę otoczenia. Po utworzeniu mapy operator, za pomocą aplikacji, wyznacza punkty, do których ma dotrzeć robot, by przeprowadzić dezynfekcję. Dezynfekcja za pomocą lekkiego robota jest alternatywą dla czyszczenia z użyciem środków chemicznych i jest bezpieczna dla środowiska.

Spotkanie było również okazją do prezentacji projektu „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, do którego zgłaszać mogą się firmy poszukające nowych obszarów rozwoju, oferowany będzie audyt wodorowy, indywidualne doradztwo, promocja biznesu, dostęp do wiedzy oraz sieci kontaktów związanych z tematyką wodorową, współpraca z podmiotami na regionalnym i międzynarodowym rynku gospodarki wodorowej, a także udział w światowych wydarzeniach wodorowych.

Jako przykład projektu w obszarze gospodarki wodorowej, wpisującego się w inteligentną specjalizację Wielkopolski „Nowoczesne technologie medyczne”, przedstawiono proces przetwarzania odpadów medycznych, opracowany przez naukowców z Wielkiej Brytanii i Indii. Ma on na celu przekształcenie odpadów medycznych, takich jak środki ochrony osobistej używane podczas pandemii Covid-19, w paliwo wodorowe. Technika ta będzie wykorzystywać fotoreaktor do jednoczesnego niszczenia patogenów i rozkładu odpadów. Obecnie odpady medyczne są utylizowane poprzez spalanie generujące gazy cieplarniane.

Wyspecjalizowane procesy logistyczne w nowej odsłonie

Podczas wczorajszego posiedzenia Panelu „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” – jednej z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – zaprezentowana została nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030, która rozszerzyła zakres specjalizacji o obszary dotyczące takich dziedzin jak: technologie lotnicze i kosmiczne oraz infrastruktura energooszczędna dla systemów transportu. Tak więc obecnie, zakres „Wyspecjalizowanych procesów logistycznych” obejmuje:  specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MŚP i handlu wielokanałowego (w tym elektronicznego), usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania i konsolidacji jednostek ładunkowych), inżynierię i informatyzację procesów logistycznych, transport multimodalny dla zwiększenia mobilności regionalnej, ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy i systemy komunikacji publicznej, technologie lotnicze i kosmiczne oraz ich zastosowania w obszarze geoinformacji, przygotowanie oraz specjalizację kadr dla obszaru specjalizacji.

W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele firmy WObit E. K. J. Ober s.c., prezentując –   nagrodzony w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020 – robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW Light służący do automatyzacji transportu wewnętrznego. Urządzenie, umożliwiające transport ładunków o masie do 1 tony, przemieszcza się samodzielnie w dowolnym kierunku, identyfikuje i omija przeszkody, bezpiecznie współpracuje z ludźmi, wspomagając ich pracę.

Spotkanie było także okazją do prezentacji projektu „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, do którego zgłaszać mogą się firmy szukające nowych obszarów rozwoju, gotowe na zmiany, chcące wejść w nową technologię na rynek o wysokim potencjale inwestycyjnym, oferowany będzie audyt wodorowy, indywidualne doradztwo, promocja biznesu wspieraną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dostęp do wiedzy oraz sieci kontaktów związanych z tematyką wodorową, współpraca z podmiotami na regionalnym i międzynarodowym rynku gospodarki wodorowej, udział w światowych wydarzeniach wodorowych.

 

Energia z natury

Dzisiejsze posiedzenie online Panelu „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zdominował temat biogazowni i korzyści dla wielkopolskiego rolnictwa płynących z produkcji bioenergii z biomasy i bioodpadów.

Jak podkreślił jeden z prelegentów, prof. Jacek Dach – Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, polską gospodarkę, nie tylko energetykę i rolnictwo, czeka w bieżącej dekadzie prawdziwe trzęsienie ziemi związane z wdrażaniem europejskich polityk tj. m.in. Zielony Ład, Strategia Metanowa, Neutralność Klimatyczna. Bardzo ważne jest więc uwzględnienie nadchodzących zmian, w szczególności tych dotyczących ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia śladu węglowego, w programach rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw celem zachowania konkurencyjności gospodarki naszego regionu.

Co może to oznaczać dla wielkopolskich rolników? Przy wzrastających cenach za emisję CO2 nastąpi drastyczny wzrost cen za energię elektryczną, czego konsekwencją będzie z kolei katastrofa dla gospodarki nastawionej na eksport. Wprowadzenie oznaczenia śladu węglowego na produktach UE, co ma nastąpić po 2021 r. z możliwym okresem karencji, spowoduje, że nasz polski szlagier eksportowy – kurczak wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej, w kurnikach ogrzewanych węglem, przewożony ciężarówkami spalającymi olej napędowy, straci na atrakcyjności. Konsumenci zrezygnują z zakupu towaru oznaczonego na czerwono (duży ślad węglowy). Polski kurczak zastąpiony zostanie kurczakiem „zielonym” (mały ślad węglowy), wyprodukowanym np. w Niemczech, przy użyciu energii elektrycznej z biogazowni zasilanej obornikiem, w kurniku ogrzewanym ciepłem z kogeneracji biogazowej, przewożonym ciężarówkami spalającymi bio-CNG lub bio-LNG.  

Prof. Dach zaprezentował także innowacyjną biogazownię III generacji w gospodarstwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie, otwartą w październiku 2019 r., która ma możliwość przerabiania bardzo szerokiej gamy substratów odpadowych, a efektywność produkcji biogazu jest tutaj o 27% wyższa niż w przypadku typowych biogazowni.

Zdaniem drugiego z prelegentów, Mirosława Michalaka, pełnomocnika Zarządu firmy Dynamic Biogas, Wielkopolska posiada duży potencjał inwestycyjny wynikający m.in. z rozwiniętej produkcji zwierzęcej i tysięcy pryzm obornika. Potencjał ten szacowany jest na ponad 1000 biogazowni, co stanowi równoważnik 1 mld m3 biometanu rocznie. Ta ilość energii pozwoliłaby na zmniejszenie zużycia 600.000 ton węgla rocznie. Firma Dynamic Biogas jest otwarta na współpracę z rolnikami i przemysłem rolno-spożywczym, oferując wzajemne korzyści – biogazownia utylizuje pozostałości z hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, dostarczając rolnikom cenny nawóz i ciepło.

Podczas spotkania zaprezentowana została również nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030, w której m.in. określono specjalizacje podregionalne, obszary o szczególnym potencjale  mającym decydować o przewadze konkurencyjnej każdego z podregionów, rozszerzono zakres dotychczasowych inteligentnych specjalizacji, określono nowe obszary posiadające potencjał gospodarczy i naukowy, którymi są nisko- i zeroemisyjne technologie oraz przemysł lotniczy i kosmiczny. Zakres inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obejmować będzie: nowoczesne technologie produkcji, bezpieczne bioprodukty i zdrową żywność, innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności, ekologiczną produkcję żywności i zagospodarowanie odpadów, przygotowanie i profesjonalizację kadr dla tego obszaru specjalizacji.

W celu wzmocnienia roli interesariuszy w programowaniu i wdrażaniu, RIS 2030 została poddana konsultacjom społecznym. Aktualizacja dokumentu jest jednak procesem ciągłym, stąd zaproszenie do czynnego angażowania się w „proces przedsiębiorczego odkrywania” w ramach Wielkopolskiej Platformy Specjalizacji, która otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych osób.