Obszary Inteligentnych Specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Zidentyfikowane obszary specjalizacji stanowią wynik procesu przedsiębiorczego odkrywania i mają charakter strategicznej wizji rozwoju każdego z obszarów.

Obszary inteligentnej specjalizacji Wielkopolski zostały podzielone na 3 grupy

:

1. Obszary wyłaniające się z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – Wielkopolska jest regionem silnym w zakresie zarówno produkcji rolniczej, jak i przetwórstwa spożywczego. Obszar Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów obejmuje produkcję biosurowców i żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Biosurowce pochodzenia naturalnego produkowane są z dedykowanych upraw lub odpadów poprodukcyjnych. Wzmacnianie całego łańcucha wartości powinno doprowadzić do zwiększenia wytwarzanej wartości dodanej i zatrzymania jej w regionie. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność

· Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej;

· Bezpieczeństwo żywności;

· Rośliny odporne na zmiany klimatu;

b) Nowoczesne technologie produkcji żywności

· Bio- i nanotechnologia,  biologia molekularna i chemia spożywcza;

· Systemy klasy ICT traceability w bezpieczeństwie produkcji żywności, zarządzaniu produkcją, wspomaganiu decyzji i automatyzacji;

· E-rolnictwo

c) Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności

· Marketing wysokiej jakości żywności i surowców;

· Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności;

· Opakowania dla żywności i food design;

d) Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów

·  Ekologiczne środki ochrony roślin;

·  Biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne;

·  Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych i upcykling;

·  Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na agrobiomasie;

e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

2.    Wnętrza przyszłości – branża meblarska oraz wyposażenia wnętrz ma w Wielkopolsce silny potencjał wytwórczy i produkcyjny oraz szybko rozwijające się obszary takie jak projektowanie i wzornictwo przemysłowe. Region specjalizuje się również w produkcji drewna, papieru i produktów pochodnych oraz przetwórstwie papieru. Obszar Wnętrza przyszłości obejmuje produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego potencjale produkcji surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty. Źródłem inspiracji dla wnętrz przyszłości mogą być wyniki badań naukowych z obszaru m.in. psychologia, antropologia i socjologia oraz nauki techniczne, dzięki którym mogą powstawać produkty, które sprostają wymogom współczesnego użytkownika. Rozwój obszaru powinien prowadzić do budowy i rozwoju marek globalnych wywodzących się z Wielkopolski. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)   Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz

· Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli;

· Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów;

b)  Nowe zastosowania technologii i materiałów

· Technologie energooszczędne;

· Technologie przetwórstwa papieru i drewna, w tym produkcji opakowań;

c)   Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design

d)   Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz

e)   Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

3. Przemysł jutra – w Wielkopolsce koncentruje się branża produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki transportu, szczególnie przemysł motoryzacyjny. Rozwija się także branża lotnicza oraz pojazdów szynowych. Region ma tutaj znaczący potencjał produkcji wyspecjalizowanej oraz potencjał naukowo – badawczy w zakresie nowych technologii i materiałów możliwych do wykorzystania w produkcji maszyn i urządzeń. Rozwój tego obszaru obejmuje stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) Wyspecjalizowane technologie, maszyny, urządzenia i ich elementy dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego

·  Nowe technologie i materiały dla maszyn, urządzeń i środków transportu, w tym nanotechnologie oraz materiały nano- i mezoskopowe;

b)   Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy
i systemy komunikacji publicznej

c)   Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania

·  Procesy specjalne – m.in.: obróbka cieplna, termomechaniczna, galwaniczna, spawalnictwo, obróbka plastyczna oraz metalurgia proszków;

·  Innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym (katalityczne, membranowe, niskoemisyjne i bezodpadowe);

d)   Materiały z recyclingu i odzysku

e)   Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

4.    Wyspecjalizowane procesy logistyczne – logistyka, transport i gospodarka magazynowa są mocną stroną Wielkopolski, a branża logistyczna rozwija się w oparciu o dobrą lokalizację regionu zwiększającą jego atrakcyjność inwestycyjną. Obszar Wyspecjalizowane procesy logistyczne koncentruje się na wykorzystaniu tego potencjału do rozwoju wyspecjalizowanych usług i produktów logistycznych oraz zrównoważonych łańcuchów dostaw zwiększających poziom obsługi klientów biznesowych, a także procesów logistycznych wspierających mobilność regionalną, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. Rozwój obszaru obejmuje zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości życia obywateli. W ramach obszaru rozwijane będą:

a)   specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego
(w tym elektronicznego)

· wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym śledzenie, zarządzanie i konsolidacja ładunków oraz elektronizacja łańcuchów dostaw);

· outsourcing logistyczny w oparciu o potencjał logistyczny regionu na rynkach regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

b)   usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania
i konsolidacji jednostek ładunkowych)

· innowacyjne materiały dla transportu i logistyki (takie jak polimery i kompozyty do zabudowy przestrzeni ładunkowej);

c) inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych

· narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji w procesach logistycznych;

· sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych;

d)   transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej

e)   przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

5.    Rozwój oparty na ICT – W Wielkopolsce dobrze rozwija się branża ICT, wykazując potencjał zarówno w produkcji komputerów i elektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i zautomatyzowanych systemach dla biznesu. Obszar Rozwój oparty na ICT obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w  szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia

· zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City);

· aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne;

· nowe zastosowania i dedykowane produkty ICT dla innowacyjnych społeczności;

· e-usługi publiczne, w tym e-administracja, e-kultura, e-zdrowie i e-edukacja;

b)   zaawansowane systemy dla biznesu

· prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT;

c)   specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu

d)   systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury

e)   przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

     2.   Jakość życia – Obszary wyłaniające się z wyzwań stojących przed Wielkopolską obejmujące nowoczesne technologie, usługi i produkty przyjazne człowiekowi i poprawiające jakość życia, oparte sektorach emergentnych i wyłaniającym się potencjale naukowym

6.    Nowoczesne technologie medyczne – powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych obserwowane również w Wielkopolsce wymaga rozwoju nowych technologii w obszarze medycyny, farmacji, ochrony zdrowia
i profilaktyki. Obszar Nowoczesne technologie medyczne obejmuje nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)    Medycyna spersonalizowana

b)   Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich

c)    Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT
i Big Data.

 

    3.   Obszary innowacji międzybranżowych – wiele innowacji, a także nowe branże i sektory gospodarcze tworzy się na styku istniejących obszarów specjalizacji. Inwestycje w obszary styku branż mogą prowadzić do znaczących innowacji, tworzą synergie i przynoszą największe korzyści dla rozwoju gospodarki regionu.

is wlkp

Explore the best selection of new and used Louboutin shoes on SnobSwap. Shop discounted Christian louboutin replica heels, flats and pumps. Authenticity
Menu