Obszary Inteligentnych Specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Zidentyfikowane obszary specjalizacji stanowią wynik procesu przedsiębiorczego odkrywania i mają charakter strategicznej wizji rozwoju każdego z obszarów.

Obszary inteligentnej specjalizacji Wielkopolski zostały podzielone na 3 grupy (pobierz wersją angielską) :

1. Obszary wyłaniające się z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – Wielkopolska jest regionem silnym w zakresie zarówno produkcji rolniczej, jak i przetwórstwa spożywczego. Obszar Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów obejmuje produkcję biosurowców i żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Biosurowce pochodzenia naturalnego produkowane są z dedykowanych upraw lub odpadów poprodukcyjnych. Wzmacnianie całego łańcucha wartości powinno doprowadzić do zwiększenia wytwarzanej wartości dodanej i zatrzymania jej w regionie. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność

· Produkcja bioproduktów i zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej;

· Bezpieczeństwo żywności;

· Rośliny odporne na zmiany klimatu;

b) Nowoczesne technologie produkcji żywności

· Bio- i nanotechnologia,  biologia molekularna i chemia spożywcza;

· Systemy klasy ICT traceability w bezpieczeństwie produkcji żywności, zarządzaniu produkcją, wspomaganiu decyzji i automatyzacji;

· E-rolnictwo

c) Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności

· Marketing wysokiej jakości żywności i surowców;

· Innowacyjne łańcuchy produkcji i dystrybucji żywności;

· Opakowania dla żywności i food design;

d) Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowanie odpadów

·  Ekologiczne środki ochrony roślin;

·  Biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne;

·  Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych i upcykling;

·  Gospodarka paliwowo-energetyczna oparta na agrobiomasie;

e) Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

2.    Wnętrza przyszłości – branża meblarska oraz wyposażenia wnętrz ma w Wielkopolsce silny potencjał wytwórczy i produkcyjny oraz szybko rozwijające się obszary takie jak projektowanie i wzornictwo przemysłowe. Region specjalizuje się również w produkcji drewna, papieru i produktów pochodnych oraz przetwórstwie papieru. Obszar Wnętrza przyszłości obejmuje produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego potencjale produkcji surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty. Źródłem inspiracji dla wnętrz przyszłości mogą być wyniki badań naukowych z obszaru m.in. psychologia, antropologia i socjologia oraz nauki techniczne, dzięki którym mogą powstawać produkty, które sprostają wymogom współczesnego użytkownika. Rozwój obszaru powinien prowadzić do budowy i rozwoju marek globalnych wywodzących się z Wielkopolski. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)   Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz

· Wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli;

· Meble tworzone z regionalnych surowców, komponentów i półproduktów;

b)  Nowe zastosowania technologii i materiałów

· Technologie energooszczędne;

· Technologie przetwórstwa papieru i drewna, w tym produkcji opakowań;

c)   Wzornictwo przemysłowe i innowacje oparte o design

d)   Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz

e)   Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

3. Przemysł jutra – w Wielkopolsce koncentruje się branża produkcji i naprawy maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki transportu, szczególnie przemysł motoryzacyjny. Rozwija się także branża lotnicza oraz pojazdów szynowych. Region ma tutaj znaczący potencjał produkcji wyspecjalizowanej oraz potencjał naukowo – badawczy w zakresie nowych technologii i materiałów możliwych do wykorzystania w produkcji maszyn i urządzeń. Rozwój tego obszaru obejmuje stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) Wyspecjalizowane technologie, maszyny, urządzenia i ich elementy dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego

·  Nowe technologie i materiały dla maszyn, urządzeń i środków transportu, w tym nanotechnologie oraz materiały nano- i mezoskopowe;

b)   Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy
i systemy komunikacji publicznej

c)   Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania

·  Procesy specjalne – m.in.: obróbka cieplna, termomechaniczna, galwaniczna, spawalnictwo, obróbka plastyczna oraz metalurgia proszków;

·  Innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym (katalityczne, membranowe, niskoemisyjne i bezodpadowe);

d)   Materiały z recyclingu i odzysku

e)   Przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

4.    Wyspecjalizowane procesy logistyczne – logistyka, transport i gospodarka magazynowa są mocną stroną Wielkopolski, a branża logistyczna rozwija się w oparciu o dobrą lokalizację regionu zwiększającą jego atrakcyjność inwestycyjną. Obszar Wyspecjalizowane procesy logistyczne koncentruje się na wykorzystaniu tego potencjału do rozwoju wyspecjalizowanych usług i produktów logistycznych oraz zrównoważonych łańcuchów dostaw zwiększających poziom obsługi klientów biznesowych, a także procesów logistycznych wspierających mobilność regionalną, a w konsekwencji jakość życia mieszkańców. Rozwój obszaru obejmuje zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości życia obywateli. W ramach obszaru rozwijane będą:

a)   specjalistyczne rozwiązania logistyczne dla potrzeb MSP i handlu wielokanałowego
(w tym elektronicznego)

· wyspecjalizowane łańcuchy dostaw (w tym śledzenie, zarządzanie i konsolidacja ładunków oraz elektronizacja łańcuchów dostaw);

· outsourcing logistyczny w oparciu o potencjał logistyczny regionu na rynkach regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

b)   usługi, technologie oraz produkty dla logistyki (w tym technologie formowania
i konsolidacji jednostek ładunkowych)

· innowacyjne materiały dla transportu i logistyki (takie jak polimery i kompozyty do zabudowy przestrzeni ładunkowej);

c) inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych

· narzędzia optymalizacji i wspomagania decyzji w procesach logistycznych;

· sensory i geolokalizacja, platformy wymiany danych logistycznych;

d)   transport multimodalny dla zwiększania mobilności regionalnej

e)   przygotowanie oraz specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

5.    Rozwój oparty na ICT – W Wielkopolsce dobrze rozwija się branża ICT, wykazując potencjał zarówno w produkcji komputerów i elektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i zautomatyzowanych systemach dla biznesu. Obszar Rozwój oparty na ICT obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w  szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a) aplikacje, usługi i systemy ICT służące poprawie jakości życia

· zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City);

· aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne;

· nowe zastosowania i dedykowane produkty ICT dla innowacyjnych społeczności;

· e-usługi publiczne, w tym e-administracja, e-kultura, e-zdrowie i e-edukacja;

b)   zaawansowane systemy dla biznesu

· prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT;

c)   specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu

d)   systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury

e)   przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.

     2.   Jakość życia – Obszary wyłaniające się z wyzwań stojących przed Wielkopolską obejmujące nowoczesne technologie, usługi i produkty przyjazne człowiekowi i poprawiające jakość życia, oparte sektorach emergentnych i wyłaniającym się potencjale naukowym

6.    Nowoczesne technologie medyczne – powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych obserwowane również w Wielkopolsce wymaga rozwoju nowych technologii w obszarze medycyny, farmacji, ochrony zdrowia
i profilaktyki. Obszar Nowoczesne technologie medyczne obejmuje nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw. W ramach obszaru rozwijane będą m.in.:

a)    Medycyna spersonalizowana

b)   Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich

c)    Nowe metody wspomagające decyzje diagnostyczne i lecznicze z wykorzystaniem ICT
i Big Data.

 

    3.   Obszary innowacji międzybranżowych – wiele innowacji, a także nowe branże i sektory gospodarcze tworzy się na styku istniejących obszarów specjalizacji. Inwestycje w obszary styku branż mogą prowadzić do znaczących innowacji, tworzą synergie i przynoszą największe korzyści dla rozwoju gospodarki regionu.

is wlkp