Katalog baz

Oddajemy Państwu do dyspozycji bazy prezentujące potencjał naukowy i gospodarczy naszego regiony Wielkopolski. Bazy zawierają informacje przydatne do nawiązania współpracy, zapoznania się z ofertą jednostek naukowych oraz z osiągnięciami przedsiębiorstw, które zostały wyróżnione w konkursach promujących innowacyjność. Nie jest to katalog skończony i na bieżąco będzie on aktualizowany. Mamy nadzieję, że zawarte tu informacje okażą się dla Państwa przydatne.

Baza: Instytuty Naukowo-Badawcze

Filtry:

1. Instytut Obróbki Plastycznej

Instytut jest wiodącą jednostką zajmującą się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej.

2. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Misją Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej w zakresie rozwoju i modernizacji ochrony roślin uprawnych w Polsce.

3. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”

Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR” jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniami pojazdów szynowych.

5. Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski

Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/EWG, prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych, w zakresie: certyfikacji wyrobów, certyfikacji zakładowej kontroli produkcji i badań laboratoryjnych.

6. Instytut Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym.

7. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

8. Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą działającą nieprzerwanie od ponad 60 lat. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszące się do problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich oraz polityki europejskiej.

9. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice

Instytut zajmuje się produkcją roślinną, w której wykorzystują nowoczesne technologie. Wytwarza pasze oraz zajmują się hodowlą bydła,trzody chlewnej i owiec

10. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Warszawie Oddział w Poznaniu

Działalnośc badawcza i opiniodawcza Zakładu dotyczy głównie naturalnych surowców- wód i borowin stosowanych do celów leczniczych w uzdrowiskach oraz naturalnych wód mineralnych i źródlanych przeznaczonych do udostępniania w opakowaniach jednostkowych. W latach 2010-1013 realizowany był wspólnie z Instytutem Geologii UAM w Poznaniu grant Nr NN 525253440 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Efektem przeprowadzonych badań jest wskazanie możiwości pozyskiwania z kilku ujęć na terenie Wielkopolski unikalnych w Polsce wód humusowych i podjęcie starań o uznanie ich jako nowy rodzaj wód leczniczych. Stwarza to szanse dla Wielkopolski, rejonu na którym dotąd brak miejscowości uzdrowiskowych.

11. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Instytut od 1946 roku prowadzi prace badawczo – rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów.

12. Biblioteka Kórnicka

Jednostka działa na rzecz zachowania dziedzictwa kultury polskiej w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zbiory Biblioteki Kórnickiej liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tys. starych druków i 15 tys. rękopisów. Tematycznie dotyczą one głównie historii i literatury polskiej. Zawierają wiele unikatów i pozycji niezwykle cennych dla kultury polskiej.

13. Instytut Dendrologii w Kórniku

Instytut Dendrologii powstał w 1933 roku. Prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biologii roślin drzewiastych. Jest jedyną placówką naukową w Polsce skupiającą wielokierunkowe badania drzew i krzewów, dotyczące genetyki, biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, ekofizjologii, fitopatologii, systematyki i geografii, biologii nasion, mikoryzy oraz antropopresji na ekosystemy leśne

14. Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu, Polska Akademia Nauk

Instytut zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami obejmującymi takie zagadnienia jak synteza i struktura produktów naturalnych, szczególnie kwasów nukleinowych i ich komponentów; biochemia, biologia molekularna i strukturalna modelowych układów biologicznych; inżynieria genetyczna; genomika i bioinformatyka.
Przy Instytucie Chemii Bioorganicznej afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. PCSS działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej sieci POL-34/155/622, obecnie w sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny.
Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:
– dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji,
– dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
– centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci,
– jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej,
– ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera,
– centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.

15. Instytut Fizyki Molekularnej w Poznaniu

Instytut prowadzi badania nad własnościami fizycznymi i chemicznymi materiałów magnetycznych, dielektrycznych i nadprzewodzących. Prace te wykonywane są eksperymentalnie (z wykorzystaniem aparatury pomiarowej) i teoretycznie (korzystając z nowoczesnego sprzętu komputerowego).

16. Instytut Genetyki Człowieka w Poznaniu

W ramach Instytutu Genetyki Człowieka w Poznaniu działają Zakłady: Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Funkcji Kwasów Nukleinowych, Patologii Molekularnej, Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych i Mutagenezy Środowiskowej.

17. Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu

Instytut Genetyki Roślin PAN jest ważnym centrum naukowym w zakresie badań genetycznych i molekularnych roślin uprawnych. Na początku lat dziewięćdziesiątych Komitet Badań Naukowych przyznał IGR PAN kategorię A, sytuując go tym samym wśród najprężniej działających jednostek naukowych w kraju

18. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk jest unikalną w skali kraju jednostką naukową, która prowadzi zintegrowaną, interdyscyplinarną i jedną z niewielu na świecie działalność badawczą dotyczącą środowiska przyrodniczego. Zgodnie ze Statutem, w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk prowadzone są badania naukowe mające na celu rozpoznanie ekologicznych zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego, znajdującego się pod wpływem intensywnej gospodarki rolnej i leśnej oraz prognozowanie przyrodniczych zmian w skali całego krajobrazu. Instytut swoją działalnością obejmuje następujące specjalności badawcze: agroekologia, ochrona środowiska rolniczo-leśnego i zasobów biologicznych na obszarach wiejskich, kształtowanie środowiska, gospodarka wodna na obszarach wiejskich, zmiany globalne klimatu, hydrobiologia obszarów wiejskich.

20. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy STER

Firma OBR STER działa od 16.11.1993 roku. Początkowo pod nazwą STER PP a od 1.08.2003 pod nazwą OBR STER. Wykonuje prace badawczo- rozwojowe głównie na rzecz firmy STER sp. z o.o. Zajmuje się projektowaniem wyrobów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania 3D, tworzeniem programów do obróbki detali na obrabiarkach CNC i wykonawstwem oprzyrządowania.