„Gospodarna Wielkopolska”

Mając na względzie dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce globalnej, jak i na regionalnym rynku, negatywne skutki mijającego kryzysu finansowego, niepewną sytuację międzynarodową oraz rozwój rynków wschodzących krajów azjatyckich, afrykańskich czy południowo-amerykańskich, jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu jest szerokie uczestnictwo w międzynarodowych procesach gospodarczych. Kluczowa staje się umiejętność szybkiego dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych, elastyczność w podejmowaniu działań, innowacyjność oraz mobilność.

Zdobywanie nowych rynków zbytu, szczególnie pozaunijnych – jest podstawą do zapewnienia rozwoju gospodarczego wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całego regionu. Jednocześnie zagraniczna promocja możliwości inwestycyjnych w Wielkopolsce ma na celu zwiększenie szans na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Wielkopolski i poprawę sytuacji na rynku pracy.

Skuteczna promocja gospodarcza regionu wymaga od samorządu nie tylko bieżącej analizy wewnętrznej i światowej sytuacji gospodarczej, ale także ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami takimi jak samorządy i instytucje otoczenia biznesu.

Promocja gospodarcza i inwestycyjna wymagać będzie zintensyfikowania, usystematyzowania i rozszerzenia dotychczas prowadzonych działań oraz aktualizacji wypracowanych narzędzi promocyjnych: analiz i ekspertyz, baz danych, materiałów promocyjnych.

Prowadzone działania będą mieć pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Przełoży się to na zwiększenie umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, a w konsekwencji prowadzić będzie do podniesienia konkurencyjności wielkopolskich firm na rynku światowym.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przykłada dużą wagę do umiędzynarodowienia lokalnych przedsiębiorstw.
Regionalne dokumenty strategiczne („Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020”) podkreślają, że duże znaczenie dla rozwoju Wielkopolski ma wzmacnianie szans przedsiębiorstw na rynku globalnym. Istotną rolę w procesie internacjonalizacji regionalnej gospodarki odgrywa kompleksowe zarządzanie promocją gospodarczą i inwestycyjną.

Korzyści płynące z ekspansji na nowe rynki to wzrost wartości obrotów handlowych, zatrudnienia i przychodów przedsiębiorstw, ale także wzrost wpływów podatkowych, napływ zagranicznych inwestycji, pozyskanie innowacyjnych technologii oraz poprawa skuteczności zarządzania MŚP.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, szczególnie w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocji gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki) jednoznacznie potwierdziły  duże zainteresowanie przedsiębiorstw rozwijaniem działalności na nowych rynkach, szczególnie pozaunijnych, jednocześnie wskazując na potrzebę wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tym zakresie przez władze regionalne.

Mając na uwadze konieczność skupienia się na najbardziej obiecujących branżach wielkopolskiej gospodarki w ramach prowadzonych działań promocyjnych główny nacisk położony będzie na wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji jako inteligentne specjalizacje.

Marka Wielkopolska będzie elementem spajającym realizowane działania promocyjne w zakresie wzmacniania wizerunku regionu, jako miejsca o dużym potencjale gospodarczym, opierającym swoją przewagę konkurencyjną na mieszkańcach tradycyjnie gospodarnych, ale poprzez społeczne zmiany – także kreatywnych i otwartych na innowacje. Dzięki temu Wielkopolska oferuje produkty i usługi na najwyższym światowym poziomie.

Promocja realizowana będzie w trzech obszarach:
a) gospodarczym,
b) inwestycyjnym,
c) Marka Wielkopolska.

Proponowane działania

a)    promocja gospodarcza
W ramach projektu zaplanowany jest udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych (targi, fora gospodarcze itp.) promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu na rynku krajowym i zagranicznych w celu wzmocnienia wizerunku Wielkopolski jako atrakcyjnego partnera.

Wybór imprez targowych oparty będzie przede wszystkim na wytycznych „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” skupiając się na inteligentnych specjalizacjach województwa, czyli tych branżach, które posiadają największy potencjał promocyjny i eksportowy w naszym regionie. Brane będą pod uwagę również programy promocji gospodarki ogłaszane na szczeblu krajowym, analizy oraz konsultacje ze środowiskiem gospodarczym.

Na stoisku wystawienniczym województwa wielkopolskiego swoją ofertę prezentować będą wielkopolskie mikro, małe i średnie firmy wybrane w naborze otwartym zorganizowanym przez Beneficjenta. Potencjał gospodarczy regionu będzie też prezentowany poprzez jego zasoby w obszarze innowacji i kreatywności (uczelnie, klastry, prezentacje designu regionalnego). Pomoc udzielona przedsiębiorstwu będzie miała charakter pomocy de minimis i obejmować będzie wydatki związane z zakwaterowaniem oraz partycypację w kosztach organizacji stoiska (wynajem powierzchni, zabudowa, media, rejestracja), wynajęcia tłumacza i transportu wewnętrznego.

Projekt zakłada także opracowywanie pogłębionych analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców.

Na bieżąco prowadzony będzie monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej we współpracy z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi RP.

Kluczowym elementem systemu komunikacji będzie rozbudowana platforma internetowa będąca miejscem prezentacji i wymiany informacji na temat działań podejmowanych w regionie we wszystkich obszarach promocji gospodarczej i inwestycyjnej. Tu umieszczane będą także wszystkie dokumenty powstałe w wyniku realizacji projektu.

Zostanie przygotowany skuteczny system monitoringu podejmowanych działań, ewaluacji i oceny ich skuteczności, który pozwoli na bieżące dostosowywanie działań do potrzeb.

b)    promocja inwestycyjna
Połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej ukazywać będzie silne strony i atuty regionu na arenie międzynarodowej. Obecność wielkopolskich przedsiębiorców na nowych rynkach pozwoli zdefiniować wizerunek Wielkopolski jako regionu o dużym potencjale ekonomicznym, przyjaznego inwestorom. Prezentacja  innowacyjności i kreatywności mieszkańców Wielkopolski wzmocni wizerunek regionu jako miejsca, w którym istotne znaczenie dla inwestora ma nie tylko przygotowanie infrastruktury i zachęty inwestycyjne, lecz również jakość kadry i warunków życia.

W tym kontekście promocja inwestycyjna obejmować będzie nie tylko same tereny przeznaczone pod inwestycje, projekty inwestycyjne, czy nieruchomości gospodarcze, ale także prezentować będzie Wielkopolskę jako region oferujący dobrze rozwinięta infrastrukturę komunikacyjną, bogate zaplecze naukowo-badawcze, wykwalifikowaną kadrę oraz stabilne warunki rozwoju.

Kompleksowa promocja przygotowanych przez gminy terenów inwestycyjnych i nieruchomości zwiększy szansę znalezienia inwestora. W tym celu zmodernizowana zostanie elektroniczna baza ofert inwestycyjnych (eBOI) wzorowana na najlepszych rozwiązaniach tego typu platform na świecie. Nowa baza powiązana będzie bezpośrednio z internetową platformą projektu i będzie oferować dostęp do aktualizowanych na bieżąco ofert inwestycyjnych zgłaszanych przez gminy województwa wielkopolskiego. Informacje o bazie ofert inwestycyjnych będą rozpowszechniane podczas wszystkich działań za granicą.

Promocja obejmować będzie także oferty specjalnych stref ekonomicznych działających na terenie województwa wielkopolskiego.

W celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych województwa, w projekcie przewidziano udział w najważniejszych w branży inwestycyjnej imprezach targowych w Europie i na świecie.
W ramach projektu opracowana zostanie broszura „Invest in Wielkopolska”, która po przetłumaczeniu na języki obce stanowić będzie kompendium wiedzy dla potencjalnych inwestorów jak otworzyć i prowadzić biznes w naszym regionie. Broszura będzie rozpowszechniana zarówno podczas targów inwestycyjnych na wielkopolskim stoisku, jak i przekazywana inwestorom na indywidualnych spotkaniach.

Podjęte będą także działania służące utrzymaniu i integracji inwestorów, którzy już prowadzą swoją działalność w Wielkopolsce. Działania te będą miały charakter bezkosztowy i polegać będą m.in. na zapraszaniu inwestorów do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wnioskodawcę (także jako przykład best practices), umieszczaniu wywiadów i wypowiedzi przedstawicieli zagranicznych firm w materiałach promocyjnych i Internecie.

c)    Marka Wielkopolska
Elementem gwarantującym spójność prowadzonych działań promocyjnych będzie opracowanie Marki Wielkopolska. W ramach budowy marki podjęte zostaną następujące działania:
– stworzenie systemu identyfikacji wizualnej „Marka Wielkopolska”,
– wdrożenie systemu certyfikacji „Marka Wielkopolska”,
– kampania wizerunkowa oraz zewnętrzne działania promocyjne (podniesienie poziomu identyfikacji podmiotów gospodarczych i mieszkańców z Marką Wielkopolską),
– działania na rzecz rozpoznawalności Marki Wielkopolskiej – budowa wizerunku na arenie międzynarodowej, m.in. poprzez organizowanie i udział w wystawach.

Dla sprawnej realizacji działań w ramach projektu wyznaczony zostanie zespół doświadczonych pracowników Departamentu Gospodarki składający się z: koordynatora projektu (odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad realizacją projektu i współpracę z pracownikami zaangażowanymi w projekt, dbanie o sprawny przepływ informacji w zespole, rozdzielanie zadań, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych), specjalistów ds. promocji (realizujących zadania w zakresie promocji gospodarczej, w tym głównie organizacja i udział w targach branżowych, obsługa strony internetowej, promocja działań w prasie i internecie, współpraca z koordynatorem w zakresie realizowanych przez siebie zadań), specjalistów ds. promocji inwestycyjnej (realizujących zadania w zakresie promocji inwestycyjnej, w tym głównie organizacja i udział w targach inwestycyjnych, nadzór nad eBOI, przygotowanie broszury „Invest in Wielkopolska”, promocja działań w prasie i internecie, współpraca z koordynatorem w zakresie realizowanych przez siebie zadań), specjalisty ds. budowy Marki Wielkopolski (odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu budowy Marki Wielkopolski, w tym nadzór nad procesem wyboru koncepcji Marki, przygotowanie i realizacja planu działań promocyjnych, stworzenie systemu certyfikacji, współpraca z pozostałymi członkami zespołu w zakresie prawidłowego stosowania wytycznych oznakowania Marki Wielkopolski, współpraca z koordynatorem w zakresie realizowanych przez siebie zadań), specjalisty ds. obsługi administracyjno-księgowej (odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową realizacją finansową projektu, obsługę administracyjną projektu w tym kwestii kadrowych, współpracę z koordynatorem w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność).

Całkowita wartość projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu wynosi 20 651 999,83 PLN z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 999 999,83 PLN (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych).

Explore the best selection of new and used Louboutin shoes on SnobSwap. Shop discounted Christian louboutin replica heels, flats and pumps. Authenticity
Menu