Nowi Członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Uchwałą nr 2820/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2020 r. do grona Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dołączyli:

prof. Lucyna Firlej – Doktor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, prof. nauk przyrodniczych i technicznych w Polsce, prof. fizyki we Francji (Uniwersytet w Montpellier), prof. Uniwersytetu w Columbii, Missouri, prof. wizytujący na Politechnice Wrocławskiej (Panel Nauki),

Bartosz Guss – Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (Panel Liderów Samorządowych),

Krzysztof Pająk – Dyrektor finansowy ARC Europe S.A./Starter 24 sp. z o.o. (Panel Biznesu),

Roman Sobczyk – Dyrektor Ekotop dr inż. Roman Sobczyk (Panel Biznesu).

Wspieramy gospodarkę wodorową

”Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje” były tematem piątkowego webinarium z udziałem Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Członków Grup Roboczych Forum oraz Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a także przedstawicieli wielkopolskiej gospodarki i nauki zainteresowanych tematem technologii nisko i zeroemisyjnych. Spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Prelegentami webinarium byli Pan Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz Pan dr inż. Piotr Wieczorek – Kierownik Zakładu Paliw i Biogospodarki – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji W Warszawie, reprezentujący Grupę Roboczą KIS ds. rozwiązań  transportowych przyjaznych środowisku.

Dyrektor Staniłko zaprezentował politykę wspierania gospodarki wodorowej, wskazując na cel UE, jakim jest dekarbonizacja produkcji wodoru oraz 33% zielonego wodoru w koszyku energetycznym w 2050 roku. Integracja systemu energetycznego UE to bardziej cyrkularny system energetyczny, w którym energia nie jest marnowana i gdzie efektywność energetyczna jest najważniejsza. Istotnym elementem jest także spadek cen instalacji OZE, co zwiększy ich udział w koszyku energetycznym. Ważnym elementem jest również promocja paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, w tym wodoru, tam, gdzie elektryfikacja i dekarbonizacja jest utrudniona, np. w transporcie ciężkim i przemyśle. Kluczowymi sektorami polskiej strategii wodorowej są: transport (miejski, kolejowy, ciężarowy), magazynowanie energii (wykorzystanie nadwyżki ze szczytów OZE do produkcji wodoru), przemysł energochłonny (zastąpienie węgla/gazu ziemnego wodorem) oraz ciepłownictwo (wodór mieszany z gazem ziemnym, wykorzystanie ciepła z elektrolizy). Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zwrócił także uwagę na Projekty Wspólnego Interesu Europejskiego (IPCEI), które są jednym z kluczowych instrumentów UE mającym na celu wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji gospodarczej. Procedura IPCEI pozwala państwom członkowskim dofinansowywać międzynarodowe projekty o dużym potencjale rozwojowym, których łańcuch wartości organizowany jest w UE. W ramach IPCEI projektuje się cały łańcuch wartości, czyli produkcję wodoru, jego transport, magazynowanie, ogniwa wodorowe dla pojazdów, wykorzystanie przemysłowe.

Dr inż. Piotr Wieczorek w swojej prezentacji podkreślił znaczenie Programu Ramowego „Horyzont Europa”, który z proponowanym budżetem w wysokości 100 miliardów euro na lata 2021-2027 stanowi największą międzynarodową inwestycję w badania naukowe i innowacje w Europie i jest otwarty dla uczestników z całego świata. Jako przykładowe wyzwanie w obszarach klimatu, energii i mobilności prelegent wymienił między innymi wzmocnienie europejskiego łańcucha wartości dla niemal zerowego „śladu węglowego” wodoru i ogniw paliwowych, które oferują główną ścieżkę dekarbonizacji dla energetyki, transportu i przemysłu. Przedstawiciel Grupy Roboczej KIS ds. rozwiązań  transportowych przyjaznych środowisku wspomniał również o FCH JU – wspólnym przedsięwzięciu na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych, wspierającym badania, rozwój technologiczny i działania demonstracyjne, których celem jest przyspieszenie wprowadzenia na rynek technologii wodorowych, wykorzystując ich potencjał jako instrumentu do osiągnięcia energii węglowo czystej. Dr P. Wieczorek stwierdził, że druga faza wspólnego przedsięwzięcia (pierwsza obejmowała lata 2014-2020) wzmocni zobowiązanie do stworzenia rzeczywistej, silnej i niezawodnej europejskiej platformy na rzecz ogniw paliwowych i wodoru, w ramach której przedstawiciele przemysłu, badań oraz władz, na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, będą współdziałać dążąc do rozwiązania  głównych wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych.

 

 

 

Interreg Europa

Interreg Europa to program, którego celem jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Zachęcamy do odwiedzenia strony:  https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/#/domyslne=1/3734=3037/10504=2980
na której zaprezentowano rezultaty i wpływ projektów na polskie regiony.

Splashing Splash Aqua Water

Webinarium „Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje”

24 lipca o godz. 10.00 zapraszamy na webinarium „Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje”. Prelegentami spotkania będą Pan Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawi politykę państwa w obszarze gospodarki nisko i zeroemisyjnej oraz przedstawiciel Grupy Roboczej ds. KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium proszone są o potwierdzenie obecności „na łączach” do 21 lipca godz 12.00 na adres: malgorzata.gielniak@umww.pl.

Prawo wodorowe

Podczas piątkowego webinarium z udziałem Pana Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,  zaprezentowane zostały rozwiązania legislacyjne w zakresie wprowadzenia technologii wodorowych w Wielkiej Brytanii i Australii. Gośćmi „spotkania na łączach” byli Pani dr Justyna Kulczyk-Małecka – pracownik naukowy Manchester Metropolitan University,  Pan Jakub Wilchelm – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney oraz Pan Wojciech Andrzejewski z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.

W Wielkiej Brytanii działa na przykład Hydrogen Taskforce – koalicja największych innowacyjnych przedsiębiorstw, której celem jest zabezpieczenie roli wodoru w przyszłej gospodarce energetycznej, poprzez między innymi stworzenie strategii wodorowej, wsparcie budowy 100 stacji tankowania wodoru na terenie kraju do 2050 roku, opracowanie planów finansujących produkcję wodoru dla przemysłu jako domieszki do gazu ziemnego w ciepłownictwie, energii elektrycznej i w transporcie.

Rząd brytyjski zainwestował ponad 90 milionów £ w projekty wodorowe, w tym 70 milionów obejmie między innymi finansowanie niskoemisyjnych zakładów produkcji wodoru na dużą skalę w Mersey oraz w pobliżu Aberdeen. Natomiast 20 milionów zostanie przeznaczone na finansowanie projektów mających zmniejszyć emisję i rachunki gospodarstw domowych  w ramach dziewięciu brytyjskich lokalnych projektów „inteligentnej energii”.

Jak wynika z obliczeń, ponad 250 000 osób może mieć swoje domy zasilane z lokalnych źródeł odnawialnych, co może doprowadzić, dzięki rządowemu dofinansowaniu, do obniżenia nawet o połowę rachunków za energię.

W Wielkiej Brytanii pojazdy elektryczne na baterie lub wodorowe ogniwa paliwowe nie są opodatkowane, z wyjątkiem spalinowych pojazdów zasilanych wodorem.

Australia nie ma obecnie spójnych regulacji prawnych dotyczących wodoru, jednak rząd federalny planuje tworzyć ramy prawne w oparciu o sześć dziedzin: Narodową Strategię Wodorową powstałą pod koniec ubiegłego roku, koordynację współpracy, regulacje prawne ograniczające bariery związane z gospodarką wodorową, standaryzację rozwiązań na całym świecie, infrastrukturę, zachęty w postaci między innymi grantów, ulg podatkowych.

Zarówno w przypadku Wielkiej Brytanii, jak i Australii tworzy się na poziomie lokalnym dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki wodorowej, które następnie stanowić będą podstawę do opracowania dokumentów na poziomie krajowym. Zdaniem mecenasa Wojciecha Andrzejewskiego, ścieżka legislacyjna powinna prowadzić właśnie od budowy strategii do konkretnych regulacji. Kluczowym zadaniem jest przyjęcie w Polsce, będącej obecnie w fazie projektu, polityki energetycznej państwa, uwzględniającej rozwiązania w obszarze technologii wodorowych.     

Wodorowa strategia Australii

Podczas piątkowego webinarium z udziałem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,  Pan Peter Kasprzak, Prezes Hydrogen Society of Australia  oraz Pan Jakub Wilchelm, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney, zaprezentowali Federalną Strategię Wodorową Australii, która wdrożona została pod koniec 2019 r.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Australia ma potencjał, żeby stać się największym producentem wodoru, pomimo że obecna produkcja nie jest zbyt duża i wynosi 1,5 mln ton rocznie. Rząd Australii wydaje coraz większe środki na subsydiowanie lub granty związane z projektami wodorowymi – około 150 mln AUD w 30 projektach.

Każdy stan jest odpowiedzialny za wdrażanie swoich strategii wodorowych czy planów, które budowane są na bazie Federalnej Strategii Wodorowej.  Australia, tworząc strategię, oparła się o dobre praktyki wynikające ze zrealizowanych dużych projektów energetycznych. Określiła też sześć priorytetów:

  • efektywne regulacje i zmniejszenie barier dla wodoru,
  • międzynarodowa współpraca z trzema głównymi partnerami: Japonią, Koreą i Chinami,
  • komercjalizacja i akceleracja technologii w oparciu o instytuty badawcze, organizacje rządowe,
  • strategie adaptacyjne,
  • huby (poszczególne regiony mają koncentrować się na tym, co robią najlepiej, tzn. na swoich zasobach, infrastrukturze, tak, aby każdy region tworzył swoją specjalizację i aby wszystkie działania połączyć w efektywny łańcuch wodorowy),
  • wspieranie MŚP.

Webinarium zostało zorganizowane w ramach cyklu dostarczania wiedzy dla Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej będącej ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego. WPW inicjuje rozwój międzysektorowej inteligentnej specjalizacji zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”.

 

   

Amazon uczy najmłodszych języka programowania

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog dołączył do inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji prowadząc warsztaty edukacyjne online w ramach programu Amazon STEM Kindloteka. Zajęcia skierowane są do dzieci oraz nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy oraz rodziców.

W maju tematem przewodnim programu był Scratch, czyli język programowania opracowany przez prof. Mitchela Resnicka i Lifelong Kindergarten Group w Massachusetts Institute of Technology Media Lab, który zajmuje się rozwojem nowych technologii oraz angażowaniem dzieci i młodzieży w kreatywną naukę. Scratch uczy kreatywnego myślenia, współpracowania oraz wyciągania wniosków – czyli ważnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Dzieci mogą dać upust swojej pomysłowości i dzielić się nią z innymi w ramach społeczności programu – tworzyć interaktywne gry, animacje czy historyjki. Za jej powstaniem i działaniem stoi idea 4P, czyli rówieśnicy, zabawa, pasja i projekty – połączone w całość tworzą unikalną globalną społeczność.

Zajęcia Scratch, dostępne na stronie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, odbywały się w maju regularnie od poniedziałku do piątku. Ich tematyka została przygotowana specjalnie na świętowanie miesiąca Scratch – na przykład literatura (ulubiony bohater), środowisko (woda, śmiecenie) czy projektowanie (krzesła, rękawiczki). Dodatkowo stworzone zostały 4 webinary dla dorosłych – głównie nauczycieli, ale także edukatorów i rodziców, których celem jest zachęcenie włączenia dzieci w świętowanie miesiąca Scratch.

W czerwcu kolejne lekcje online z Amazon STEM Kindloteka. W programie między innymi prezentacja narzędzi do stawiania pierwszych programistycznych kroków, spotkanie w przestrzeni kosmicznej, podróż do najbardziej tajemniczego miejsca we wszechświecie.

 

Splashing Splash Aqua Water

Webinarium Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Pomimo trwającej ogólnoświatowej pandemii i konieczności ograniczenia kontaktów osobistych, nie ustajemy w wysiłkach na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie. Jesteśmy na początku „wodorowej rewolucji” i chętnie korzystamy z doświadczeń innych, poszukując inspiracji do dalszych działań. 

5 czerwca organizujemy kolejne spotkanie „na łączach” dla Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.  Planowane webinarium z udziałem Pana Petera Kasprzaka, Prezesa Hydrogen Society of Australia poświęcone będzie między innymi narodowej strategii wodorowej Australii. 

 

Wybrano Przewodniczących Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Biorąc pod uwagę wyniki głosowania, jak również dotychczasowe zaangażowanie w rozwój ekosystemu gospodarki wodorowej w naszym regionie, Pan Jacek Bogusławski- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, powołał na Przewodniczących poszczególnych Paneli następujące osoby:  

  • Pana Damiana Michalaka – Panel Biznesu
  • Pana prof. UAM dr. hab. Roberta Przekopa – Panel Nauki
  • Pana Piotra Głowskiego – Panel Liderów Samorządowych
  • Pana Andrzeja Bobrowskiego – Panel Obywatelski

Wodorowa rewolucja on-line

Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Członkowie Panelu Liderów Samorządowych Wielkopolskiej Platformy Wodorowej rozmawiali podczas dzisiejszej wideokonferencji z Panem Peterem Kasprzakiem, Prezesem Hydrogen Society of Australia oraz Panem Jakubem Wilchelmem, kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney, na temat „wodorowej rewolucji” w naszym regionie. Panel Liderów Samorządowych reprezentowali: Prezydent Piły Piotr Głowski, Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Maciej Sytek.

Celem Hydrogen Society of Australia, angażującego się w promocję znaczenia wodoru jako czystego rozwiązania do magazynowania paliwa i energii, jest m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy w celu globalnego wzrostu znaczenia sektora wodoru. Spotkanie „na łączach” miało na celu skonfrontowanie z zagranicznym ekspertem zarówno tych już podjętych, jak i planowanych działań na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w Wielkopolsce.

Pan Marszałek Jacek Bogusławski zaprezentował prawie 2-letni okres aktywności regionu w obszarze rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych, który wykorzystaliśmy m.in. na nawiązanie współpracy zagranicznej, pozyskanie partnerów reprezentujących środowiska samorządowe, naukowe, biznesowe i obywatelskie, udział w konferencjach tematycznych, ale także ich organizację. Z kolei Prezydent Piły, opowiedział o projekcie nowoczesnego osiedla, korzystającego wyłącznie z OZE, Prezydent Konina o produkcji zielonego wodoru i wykorzystaniu go  w transporcie publicznym miejskim i podmiejskim. Wykorzystaniem technologii wodorowych na swoim terenie zainteresowani są również włodarze Śremu i Lądka, którzy chętnie skorzystają z doświadczeń innych i włączą się do współpracy. Trzeba bowiem uwzględnić fakt, że trudniej może wyglądać realizacja projektów wodorowych w mniejszych ośrodkach, takich jak licząca około 6000 mieszkańców gmina Lądek.  

Jak zapewnił nasz rozmówca, Australia z uznaniem przygląda się wielkopolskim inicjatywom podejmowanym w celu budowy społeczeństwa wodorowego, a o Wielkopolsce i realizowanych tam działaniach jest już głośno. On sam i jego koledzy chętnie udzielą merytorycznego wsparcia przy tworzeniu „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”. Dokument ten obejmować ma  poszczególne elementy łańcucha dostaw i wartości gospodarki wykorzystującej rozwiązania wodorowe, ze wskazaniem, co należy zrobić w krótkim, średnim i długim terminie, w zakresie gospodarki, nauki i otoczenia instytucjonalnego, aby spełnić wizję rozwoju ekosystemu wodorowego.

Zdaniem Pana Petera Kasprzaka, należy zwiększyć skalę działań, które powinny być prowadzone równocześnie w wielu kierunkach, np. produkcja wodoru, ale i jego wykorzystanie. Oczywiście, podjęte inicjatywy muszą zostać wsparte odpowiednim finansowaniem.

Rząd Australii przeznaczył już ponad 146 milionów dolarów na projekty wodorowe, których celem jest określenie, w jakim wymiarze wodór może stanowić część australijskiego miksu energetycznego, pomóc obniżyć ceny i emisyjność produkcji, a także zapewnić podstawę specjalistycznej wiedzy do zbudowania konkurencyjnego przemysłu eksportowego.

Więcej informacji na temat „rewolucji wodorowej” na stronie: http://iw.org.pl/rewolucjawodorowa/